30 אוקטובר, 2011

מכתבו של ראש מועצה איזורית בנימין מר אבי רואה