26 נובמבר, 2012

פעילי מטות ערים, מיכאל ומנחם, בקלפי בירושלים -ממליצים על מועמדי ליכוד נאמנים לא"י