05 מאי, 2014

ראשי הציבור החרדי מתריעים לא למסור שליטה בהר ציון לידי הכניסיה

הזדעזענו לשמועה המרה, שעל אף הצעקות המחאות והאזהרות מסוף חודש אייר תשנ"ב, להפוך את הר-ציון למבצר של מוסדות נוצרים מיסיונריים ולאתר תיירות ובילויים, הכרוכים בחילול שבת המוני שיבטלו את אופיו המיוחד בקדושתו של ההר וסביבתו. וכמו כן עלול הדבר לגרום למכשולים קשים למוסדות התורה והחינוך שבשכנות, וכן להוות מטרד ומפגע רוחני חינוכי וסביבתי לאוכלוסיית הרובע היהודי - הסולדת משכנותם של מוסדות כגון אלו.
ועל כן הננו פונים בזאת בתביעה נמרצת לכל מי שבידו לעכב ולמנוע מימושה של תוכנית זו, ובפרט לנציגי הציבור נאמני התורה והמצווה, להשתדל ולהפר את המזימה בכל מאמצי הכח האפשריים, ולשמור בכך על קדושת הר ציון שייבנה ויתכונן על אושיות התורה והיראה, ולאפשר למוסדות הקדושים שבו להתרחב ולהתבסס כרצון ה' יתברך, וכל העושים והמעשים בעניין קדוש זה יבורכו "מעם ה' השוכן בהר ציון" (ישעיהו ח) ויקוימו בנו הכתובים:"ובהר ציון תהיה פליטה" _יואל ג), "כי נחם ה' ציון ניחם כל חורבותיה" _ישעיהו נא).
 
החותמים בחרדה לשלום עיר קודשנו ותפארתנו
א.ל. שטינמן
חיים קנייבסקי
שמחה הכהן קוק
 
על הנוסח חתמו בתשנ"ב גם הגר"ש אלישיב והגרש"ז אוירבך
בשבט תשע"ד החתימו עליו שוב את שלושת הרבנים שלעיל.
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.