21 פברואר, 2017

[CS #155528] list malfunction?? please get back urgent - thank you

urgent --
 
rather than tons and tons of separate emails -- can we have a single list of all the wrong addresses (from whaever part of your server generates these emails), then we can simply remove them easily.
getting email after email each with just one or a couple of addresses, simply does not help us...
 
and/or another possbiility – can you simply configure to automatically remove from the mattot arim list, any addresses which bounce, say, twice?
 
Sent: Monday, February 20, 2017 11:22 AM
Subject: Re: [CS #155528] list malfunction?? please get back urgent - thank you
 
Each bounce will state in it what the cause/reason was.  For all the
Netvision bounces you provided the details, their server responded that
they were invalid addresses.  I have not checked each of the addresses
below, but for these that I have checked, here was the response from the
recipient server

john.cohn@mail.tju.edu
status=bounced (Host or domain name not found. Name service error for
name=mail.tju.edu type=AAAA: Host found but no data record of requested
type)

The domain mail.tju.edu is not presently even valid, so the email
address can't be either.  There is no resolution for the domain name,
nor is there a mail exchange (MX) record available to identify where to
deliver the mail.  I just checked it manually, and this response is
completely correct.  The school has most likely restructured their email
system and appears to no longer be using the "mail" subdomain, from what
it appears.

arieh.licht@weizmann.ac.il

status=bounced (host sentinel2-in.weizmann.ac.il[132.76.60.32] said: 550
#5.1.0 Address rejected. (in reply to RCPT TO command))

Address rejected says their server won't take mail for that address. 
They don't give a specific reason, but they have explicitly rejected
(with a permanent failure code, anything in the 5xx range) mail
addressed to that address.  It is a permanent failure that must result
in a bounced message due to mail handling requirements.


yakov@soon.com

status=bounced (host mx.zohomail.com[204.141.32.121] said: 550 5.1.1
<yakov@soon.com> User unknown (in reply to RCPT TO command))

If their server doesn't know the email address as represented by the
"User unknown" response, it means it is an invalid address.


elad.fenigstein@amdocs.com

status=bounced (host mx3.amdocs.com[193.43.244.136] said: 550 #5.1.0
Address rejected. (in reply to RCPT TO command))


hebronfund@aol.com
status=bounced (host mailin-04.mx.aol.com[152.163.0.68] said: 550 5.1.1
<hebronfund@aol.com>: Recipient address rejected: aol.com (in reply to
RCPT TO command))

Another rejected address.If addresses are invalid or rejected with a permanent failure code,
there's nothing we can do about delivering to them.  They will bounce
since they are undeliverable.

Sorry, I don't know why they have all come at once, but every one I've
checked so far is a legitimate bounce of a bad email address in one way
or another.   It means your list needs some cleaning though.

Ron Lockard
Capalon Communications
Phone and Web Services to Maximize Your Business

On 02/19/2017 07:38 AM, COI-DYM wrote:
> <URL: https://wwws.capalon.com/rt/Ticket/Display.html?id=155528 >
>
> no, it's not only netvision addresses.
>
> for example the following is NOT nevision:
>
> From: mailman@mattotarim.org
> Sent: Friday, February 17, 2017 2:53 PM
> To: mattotarim-owner@mattotarim.org
> Subject: Bounce action notification
>
> This is a Mailman mailing list bounce action notice:
>
>      List:       MattotArim
>      Member:     john.cohn@mail.tju.edu
>      Action:     Subscription disabled.
>      Reason:     Excessive or fatal bounces.
>
>
> and the same was received, for example, for the following – none of which are netvision:
>
> adler18@zahav.net.il
>
>
> yakov@soon.com
>
> elad.fenigstein@amdocs.com
>
> ammonaz1234@gmail.com
>
> hebronfund@aol.com
>
> avi842@hotmail.com
>
>
> arieh.licht@weizmann.ac.il
>
> and many more examples which are NOT netvision.
>
> it couldn't be at all of a sudden, all the above isp's and domains are reporting the addresses as non-existent
> whereas usually we get almost none of none such reports.
> suddenly on one day everybody woke up??
>
>
> From: Ron Lockard
> Sent: Sunday, February 19, 2017 12:58 AM
> To: sddym@bezeqint.net
> Subject: Re: [CS #155528] list malfunction?? please get back urgent - thank you
>
> Hi,
>
> The issues are being generated by the mail server at netvision.net.il.
> It is declaring the addresses you are sending to as invalid.  The
> messages are refused because they are reporting the addresses as
> non-existent.  The issue has to be resolved at NetVision if those
> addresses are in fact valid.  There is no way our server can force their
> server to accept a message for a recipient their server states is
> invalid, so our server has no other option than to return the message to
> you as a bounce.
>
> Ron Lockard
> Capalon Communications
> Phone and Web Services to Maximize Your Business
>
>
> On 02/18/2017 02:31 PM, COI-DYM wrote:
>> Sat Feb 18 17:31:08 2017: Request 155528 was acted upon.
>> Transaction: Ticket created by sddym@bezeqint.net
>>          Queue: Capalon
>>        Subject: list malfunction?? please get back urgent - thank you
>>          Owner: Nobody
>>     Requestors: sddym@bezeqint.net
>>         Status: new
>>    Ticket <URL: https://wwws.capalon.com/rt/Ticket/Display.html?id=155528 >
>>
>>
>> shalom -- list malfunction??
>> out of the blue we suddenly got many many - perhaps a few hundred - messages
>> like the 2 examples below!!!
>> this started right after the message we last sent to the mattot arim list
>> which was I think friday early afternoon israel time.
>> has gone on intermittently since - till at least this morning (shabat
>> morning israel time).
>>
>>
>> From: mailman@mattotarim.org
>> Sent: Saturday, February 18, 2017 5:21 AM
>> To: mattotarim-owner@mattotarim.org
>> Subject: Bounce action notification
>>
>> This is a Mailman mailing list bounce action notice:
>>
>>       List:       MattotArim
>>       Member:     ctnc.1@verizon.net
>>       Action:     Subscription disabled.
>>       Reason:     Excessive or fatal bounces.
>>
>>
>>
>> The triggering bounce notice is attached below.
>>
>> Questions? Contact the Mailman site administrator at
>> mailman@mattotarim.org.
>>
>>
>> -----Original Message-----
>> From: mailman@mattotarim.org
>> Sent: Friday, February 17, 2017 6:13 PM
>> To: mattotarim-owner@mattotarim.org
>> Subject: Bounce action notification
>>
>> This is a Mailman mailing list bounce action notice:
>>
>>       List:       MattotArim
>>       Member:     galili@netvision.net.il
>>       Action:     Subscription disabled.
>>       Reason:     Excessive or fatal bounces.
>>
>>
>>
>> The triggering bounce notice is attached below.
>>
>> Questions? Contact the Mailman site administrator at
>> mailman@mattotarim.org.
>>
>>
>> ---
>> הודעת דוא"ל זו נבדקה לאיתור וירוסים על ידי תוכנת האנטי-וירוס של avast.
>>
>> https://www.avast.com/antivirus
>>
>>
>>
>> This is the mail system at host lists.capalon.com.
>>
>> I'm sorry to have to inform you that your message could not
>> be delivered to one or more recipients. It's attached below.
>>
>> For further assistance, please send mail to postmaster.
>>
>> If you do so, please include this problem report. You can
>> delete your own text from the attached returned message.
>>
>>                      The mail system
>>
>> <adizeev@netvision.net.il>: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1
>>       unknown or illegal alias: adizeev@netvision.net.il (in reply to RCPT TO
>>       command)
>>
>> <deri58@netvision.net.il>: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1
>>       unknown or illegal alias: deri58@netvision.net.il (in reply to RCPT TO
>>       command)
>>
>> <dodiba@netvision.net.il>: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1
>>       unknown or illegal alias: dodiba@netvision.net.il (in reply to RCPT TO
>>       command)
>>
>> <eliezer9@netvision.net.il>: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1
>>       unknown or illegal alias: eliezer9@netvision.net.il (in reply to RCPT TO
>>       command)
>>
>> <galili@netvision.net.il>: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1
>>       unknown or illegal alias: galili@netvision.net.il (in reply to RCPT TO
>>       command)
>>
>>
>> Reporting-MTA: dns; lists.capalon.com
>> X-Postfix-Queue-ID: 10BBC39C47E
>> X-Postfix-Sender: rfc822; mattotarim-bounces@mattotarim.org
>> Arrival-Date: Fri, 17 Feb 2017 07:53:44 -0500 (EST)
>>
>> Final-Recipient: rfc822; adizeev@netvision.net.il
>> Original-Recipient: rfc822;adizeev@netvision.net.il
>> Action: failed
>> Status: 5.1.1
>> Remote-MTA: dns; mx20.013net.net
>> Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:
>>       adizeev@netvision.net.il
>>
>> Final-Recipient: rfc822; deri58@netvision.net.il
>> Original-Recipient: mailto:rfc822%3Bderi58@netvision.net.il
>> Action: failed
>> Status: 5.1.1
>> Remote-MTA: dns; mx20.013net.net
>> Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:
>>       deri58@netvision.net.il
>>
>> Final-Recipient: rfc822; dodiba@netvision.net.il
>> Original-Recipient: mailto:rfc822%3Bdodiba@netvision.net.il
>> Action: failed
>> Status: 5.1.1
>> Remote-MTA: dns; mx20.013net.net
>> Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:
>>       dodiba@netvision.net.il
>>
>> Final-Recipient: rfc822; eliezer9@netvision.net.il
>> Original-Recipient: rfc822;eliezer9@netvision.net.il
>> Action: failed
>> Status: 5.1.1
>> Remote-MTA: dns; mx20.013net.net
>> Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:
>>       eliezer9@netvision.net.il
>>
>> Final-Recipient: rfc822; galili@netvision.net.il
>> Original-Recipient: mailto:rfc822%3Bgalili@netvision.net.il
>> Action: failed
>> Status: 5.1.1
>> Remote-MTA: dns; mx20.013net.net
>> Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:
>>       galili@netvision.net.il
>>
>>
>> *English* & unsubscribe info -- *see below*
>>
>> רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף
>>
>> Can't read the Hebrew? Click Facebook Mattot Arim:
>>
>> https://www.facebook.com/MattotArim/photos/a.187516904606035.44667.144458795578513/1411104322247281/?type=3&theater
>>
>>
>>
>> *Hispanics, settlers, and growing families* * לחזק עד יום א*
>>
>>
>>
>> *דחוף –אין סיבה "לרסן" את הבנייה היהודית -- *
>>
>> *אלא אם כן חלק מיהודה ושומרון **מיועד למסירה** – **וזה לא...*
>>
>>
>>
>> *בשבוע שעבר -  כולנו הפעלנו לחץ. הלחץ שלנו עבד יפה כנגד הלחץ הערבי –
>> כתוצאה, *
>>
>> *השרים פעלו נמרצות ולכן, הנשיא האמריקני נסוג מהמחוייבות ל"שתי מדינות". *
>>
>> *כעת יש לחזור על ההצלחה:*
>>
>> * ביום א נתניהו נפגש עם שריו, **חייבים לפנות לשרים שוב ומייד**!*
>>
>>
>>
>> *הנה מכתב לדוגמה:*
>>
>> *שרים יקרים, הנשיא טראמפ ביקש "ריסון" בבנייה ביהודה ושומרון. *
>>
>> *(חלק מהפרשנים סבורים, שטראמפ אמר את הדברים רק כי נתניהו ביקש זאת ממנו). *
>>
>> *כך או כך, ביום ראשון תיפגשו עם נתניהו. *
>>
>> *למען דור העתיד - אנא לדאוג לתנופת תכנון ובנייה מיידית ביהודה ושומרון!*
>>
>> * מושגים כמו הקפאה וריסון אינם חוקתיים – *
>>
>> *הם נוגדים את זכויות האדם של חצי מיליון המתיישבים.  *
>>
>> *האם נשיא אמריקני כלשהו היה "מרסן" את הבנייה של האפרו-אמריקנים או ההיספנים*
>>
>> *– יהיו הסיבות הדיפלומטיות אשר יהיו? *
>>
>> *אנא דחקו בנתניהו לומר "אוהבים אותך טראמפ (באמת), אך בארץ ישראל שלנו *
>>
>> *מתכננים ובונים בכל השטח, בעיקר מחוץ לגושים. לא מרסנים ולא מקפיאים!" *
>>
>> *תודה רבה. בכבוד רב **(ציין את שמך המלא ואנא העבר גם הלאה...)*
>>
>>
>>
>> *Email addresses of Ministers **כתובות מייל של השרים *
>>
>> aliberman@knesset.gov.il, oakunis@knesset.gov.il, ggamliel@knesset.gov.il,
>> mregev@knesset.gov.il, ysteinitz@knesset.gov.il, ashaked@knesset.gov.il,
>> dazulay@knesset.gov.il, aderey@knesset.gov.il, ylitzman@knesset.gov.il,
>> Sar@mof.gov.il, ylevin@knesset.gov.il, zelkin@knesset.gov.il,
>> uria@knesset.gov.il, yoavg@knesset.gov.il
>>
>>
>> Time to contact the Israeli ministers again! Sunday they will be meeting PM
>> Netanyahu!
>> Example letter:
>> *President Trump has asked Israel if she could 'hold back' on building in
>> settlements. *
>> *But this negates the human rights of half a million mostly young Israelis
>> who live in settlements with their growing families! *
>> *Would any American president agree to order all American Jews, or
>> Hispanics, or people of color, or Texans, to "hold back on building" homes
>> or schools? Of course not. *
>> *Ministers, please ask PM Netanyahu to simply explain this to President
>> Trump who is sure to understand -- just as we the public understand it
>> immediately. *
>> *Thank you! (ADD YOUR FULL NAME)*
>>
>>
>>
>> *Email addresses are above, between the Hebrew and the English sections of
>> this email.*
>>
>> Please pass on! – and thank you for helping Israel -
>>
>>   From Mattot Arim, an Israeli NGO
>>
>>
>>
>> רוצה להימחק מהרשימה? שלח "הסר" אל mattot.arim@gmail.com
>>
>> to unsubscribe, please send "unsubscribe" to: mattot.arim@gmail.com
>>
>>
>>
>> קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח מייל "צרפו אותי" אל
>> mattot.arim@gmail.com
>>
>> Comments? Or: Want to join our list? Contact mattot.arim@gmail.com
>>
>> To ensure you continue receiving our emails, please add us to your address
>> book or safe list –
>>
>> or simply reply to one of our emails; write to: mattot.arim@gmail.com
>>
>>
>> *English*& unsubscribe info-- *seebelow*
>>
>> רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף
>>
>> Can't read the Hebrew? Click Facebook Mattot Arim:
>>
>> https://www.facebook.com/MattotArim/photos/a.187516904606035.44667.144458795578513/1411104322247281/?type=3&theater
>>
>> **
>>
>> *Hispanics, settlers, and growing families****לחזק עד יום א*
>>
>> *דחוף –אין סיבה "לרסן" את הבנייה היהודית -- *
>>
>> *אלא אם כן חלק מיהודה ושומרון **מיועד למסירה**– **וזה לא...*
>>
>> **
>>
>> *בשבוע שעבר -כולנו הפעלנו לחץ. הלחץ שלנו עבד יפה כנגד הלחץ הערבי –
>> כתוצאה, *
>>
>> *השרים פעלו נמרצות ולכן, הנשיא האמריקני נסוג מהמחוייבות ל"שתי מדינות". *
>>
>> *כעת יש לחזור על ההצלחה:*
>>
>> *ביום א נתניהו נפגש עם שריו, **חייבים לפנות לשרים שוב ומייד**!*
>>
>> **
>>
>> *הנה מכתב לדוגמה:*
>>
>> *שרים יקרים, הנשיא טראמפ ביקש "ריסון" בבנייה ביהודה ושומרון. *
>>
>> *(חלק מהפרשנים סבורים, שטראמפ אמר את הדברים רק כי נתניהו ביקש זאת ממנו). *
>>
>> *כך או כך, ביום ראשון תיפגשו עם נתניהו. *
>>
>> *למען דור העתיד - אנא לדאוג לתנופת תכנון ובנייה מיידית ביהודה ושומרון!*
>>
>> *מושגים כמו הקפאה וריסון אינם חוקתיים – *
>>
>> *הם נוגדים את זכויות האדם של חצי מיליון המתיישבים. *
>>
>> *האם נשיא אמריקני כלשהו היה "מרסן" את הבנייה של האפרו-אמריקנים או
>> ההיספנים*
>>
>> *– יהיו הסיבות הדיפלומטיות אשר יהיו? *
>>
>> *אנא דחקו בנתניהו לומר "אוהבים אותך טראמפ (באמת), אך בארץ ישראל שלנו *
>>
>> *מתכננים ובונים בכל השטח, בעיקר מחוץ לגושים. לא מרסנים ולא מקפיאים!" *
>>
>> *תודה רבה. בכבוד רב **(ציין את שמך המלא ואנא העבר גם הלאה...)*
>>
>> **
>>
>> */_Email addresses of Ministers _/**_כתובות מייל של השרים _*
>>
>> aliberman@knesset.gov.il <mailto:aliberman@knesset.gov.il>,
>> oakunis@knesset.gov.il <mailto:oakunis@knesset.gov.il>,
>> ggamliel@knesset.gov.il <mailto:ggamliel@knesset.gov.il>,
>> mregev@knesset.gov.il <mailto:mregev@knesset.gov.il>,
>> ysteinitz@knesset.gov.il <mailto:ysteinitz@knesset.gov.il>,
>> ashaked@knesset.gov.il <mailto:ashaked@knesset.gov.il>,
>> dazulay@knesset.gov.il <mailto:dazulay@knesset.gov.il>,
>> aderey@knesset.gov.il <mailto:aderey@knesset.gov.il>,
>> ylitzman@knesset.gov.il <mailto:ylitzman@knesset.gov.il>,
>> Sar@mof.gov.il <mailto:Sar@mof.gov.il>, ylevin@knesset.gov.il
>> <mailto:ylevin@knesset.gov.il>, zelkin@knesset.gov.il
>> <mailto:zelkin@knesset.gov.il>, uria@knesset.gov.il
>> <mailto:uria@knesset.gov.il>, yoavg@knesset.gov.il
>> <mailto:yoavg@knesset.gov.il>
>>
>> **
>>
>> Time to contact the Israeli ministers again! Sunday they will be
>> meeting PM Netanyahu!
>> Example letter:
>> *President Trump has asked Israel if she could 'hold back' on building
>> in settlements. *
>> *But this negates the human rights of half a million mostly young
>> Israelis who live in settlements with their growing families! *
>> **
>> *Would any American president agree to order all American Jews, or
>> Hispanics, or people of color, or Texans, to "hold back on building"
>> homes or schools? Of course not. *
>> *Ministers, please ask PM Netanyahu to simply explain this to
>> President Trump who is sure to understand -- just as we the public
>> understand it immediately. *
>> *Thank you! (ADD YOUR FULL NAME)*
>>
>> **
>>
>> *Email addresses are above, between the Hebrew and the English
>> sections of this email.*
>>
>> Please pass on! – and thank you for helping Israel -
>>
>>  From Mattot Arim, an Israeli NGO
>>
>> רוצה להימחק מהרשימה? שלח "הסר" אל mattot.arim@gmail.com
>>
>> to unsubscribe, please send "unsubscribe" to: mattot.arim@gmail.com
>>
>> קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח מייל "צרפו
>> אותי" אל mattot.arim@gmail.com
>>
>> Comments? Or: Want to join our list? Contact mattot.arim@gmail.com
>>
>> Toensure you continue receiving our emails, please add us to your
>> address book orsafe list–
>>
>> orsimply reply to one of our emails; write to: mattot.arim@gmail.com
>>
>
>
>
>
> --------------------------------------------------------------------------------
> Hi,
>
> The issues are being generated by the mail server at netvision.net.il.  It is declaring the addresses you are sending to as invalid.  The messages are refused because they are reporting the addresses as non-existent.  The issue has to be resolved at NetVision if those addresses are in fact valid.  There is no way our server can force their server to accept a message for a recipient their server states is invalid, so our server has no other option than to return the message to you as a bounce.
>
>
> Ron Lockard
> Capalon Communications
> Phone and Web Services to Maximize Your Business
>
>
> On 02/18/2017 02:31 PM, COI-DYM wrote:
>
> Sat Feb 18 17:31:08 2017: Request 155528 was acted upon.
> Transaction: Ticket created by sddym@bezeqint.net
>         Queue: Capalon
>       Subject: list malfunction?? please get back urgent - thank you
>         Owner: Nobody
>    Requestors: sddym@bezeqint.net
>        Status: new
>   Ticket <URL: https://wwws.capalon.com/rt/Ticket/Display.html?id=155528 >
>
>
> shalom -- list malfunction??
> out of the blue we suddenly got many many - perhaps a few hundred - messages
> like the 2 examples below!!!
> this started right after the message we last sent to the mattot arim list
> which was I think friday early afternoon israel time.
> has gone on intermittently since - till at least this morning (shabat
> morning israel time).
>
>
> From: mailman@mattotarim.org
> Sent: Saturday, February 18, 2017 5:21 AM
> To: mattotarim-owner@mattotarim.org
> Subject: Bounce action notification
>
> This is a Mailman mailing list bounce action notice:
>
>      List:       MattotArim
>      Member:     ctnc.1@verizon.net
>      Action:     Subscription disabled.
>      Reason:     Excessive or fatal bounces.
>
>
>
> The triggering bounce notice is attached below.
>
> Questions? Contact the Mailman site administrator at
> mailman@mattotarim.org.
>
>
> -----Original Message-----
> From: mailman@mattotarim.org
> Sent: Friday, February 17, 2017 6:13 PM
> To: mattotarim-owner@mattotarim.org
> Subject: Bounce action notification
>
> This is a Mailman mailing list bounce action notice:
>
>      List:       MattotArim
>      Member:     galili@netvision.net.il
>      Action:     Subscription disabled.
>      Reason:     Excessive or fatal bounces.
>
>
>
> The triggering bounce notice is attached below.
>
> Questions? Contact the Mailman site administrator at
> mailman@mattotarim.org.
>
>
> ---
> הודעת דוא"ל זו נבדקה לאיתור וירוסים על ידי תוכנת האנטי-וירוס של avast.
>
> https://www.avast.com/antivirus
>
>
>
>
> This is the mail system at host lists.capalon.com.
>
> I'm sorry to have to inform you that your message could not
> be delivered to one or more recipients. It's attached below.
>
> For further assistance, please send mail to postmaster.
>
> If you do so, please include this problem report. You can
> delete your own text from the attached returned message.
>
>                     The mail system
>
> mailto:adizeev@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1
>      unknown or illegal alias: adizeev@netvision.net.il (in reply to RCPT TO
>      command)
>
> mailto:deri58@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1
>      unknown or illegal alias: deri58@netvision.net.il (in reply to RCPT TO
>      command)
>
> mailto:dodiba@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1
>      unknown or illegal alias: dodiba@netvision.net.il (in reply to RCPT TO
>      command)
>
> mailto:eliezer9@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1
>      unknown or illegal alias: eliezer9@netvision.net.il (in reply to RCPT TO
>      command)
>
> mailto:galili@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1
>      unknown or illegal alias: galili@netvision.net.il (in reply to RCPT TO
>      command)
>
>
>
> Reporting-MTA: dns; lists.capalon.com
> X-Postfix-Queue-ID: 10BBC39C47E
> X-Postfix-Sender: rfc822; mattotarim-bounces@mattotarim.org
> Arrival-Date: Fri, 17 Feb 2017 07:53:44 -0500 (EST)
>
> Final-Recipient: rfc822; adizeev@netvision.net.il
> Original-Recipient: rfc822;adizeev@netvision.net.il
> Action: failed
> Status: 5.1.1
> Remote-MTA: dns; mx20.013net.net
> Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:
>      adizeev@netvision.net.il
>
> Final-Recipient: rfc822; deri58@netvision.net.il
> Original-Recipient: mailto:rfc822%3Bderi58@netvision.net.il
> Action: failed
> Status: 5.1.1
> Remote-MTA: dns; mx20.013net.net
> Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:
>      deri58@netvision.net.il
>
> Final-Recipient: rfc822; dodiba@netvision.net.il
> Original-Recipient: mailto:rfc822%3Bdodiba@netvision.net.il
> Action: failed
> Status: 5.1.1
> Remote-MTA: dns; mx20.013net.net
> Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:
>      dodiba@netvision.net.il
>
> Final-Recipient: rfc822; eliezer9@netvision.net.il
> Original-Recipient: rfc822;eliezer9@netvision.net.il
> Action: failed
> Status: 5.1.1
> Remote-MTA: dns; mx20.013net.net
> Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:
>      eliezer9@netvision.net.il
>
> Final-Recipient: rfc822; galili@netvision.net.il
> Original-Recipient: mailto:rfc822%3Bgalili@netvision.net.il
> Action: failed
> Status: 5.1.1
> Remote-MTA: dns; mx20.013net.net
> Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:
>      galili@netvision.net.il
>
>
>
> *English* & unsubscribe info -- *see below*
>
> רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף
>
> Can't read the Hebrew? Click Facebook Mattot Arim:
>
> https://www.facebook.com/MattotArim/photos/a.187516904606035.44667.144458795578513/1411104322247281/?type=3&theater
>
>
>
> *Hispanics, settlers, and growing families* * לחזק עד יום א*
>
>
>
> *דחוף –אין סיבה "לרסן" את הבנייה היהודית -- *
>
> *אלא אם כן חלק מיהודה ושומרון **מיועד למסירה** – **וזה לא...*
>
>
>
> *בשבוע שעבר -  כולנו הפעלנו לחץ. הלחץ שלנו עבד יפה כנגד הלחץ הערבי –
> כתוצאה, *
>
> *השרים פעלו נמרצות ולכן, הנשיא האמריקני נסוג מהמחוייבות ל"שתי מדינות". *
>
> *כעת יש לחזור על ההצלחה:*
>
> * ביום א נתניהו נפגש עם שריו, **חייבים לפנות לשרים שוב ומייד**!*
>
>
>
> *הנה מכתב לדוגמה:*
>
> *שרים יקרים, הנשיא טראמפ ביקש "ריסון" בבנייה ביהודה ושומרון. *
>
> *(חלק מהפרשנים סבורים, שטראמפ אמר את הדברים רק כי נתניהו ביקש זאת ממנו). *
>
> *כך או כך, ביום ראשון תיפגשו עם נתניהו. *
>
> *למען דור העתיד - אנא לדאוג לתנופת תכנון ובנייה מיידית ביהודה ושומרון!*
>
> * מושגים כמו הקפאה וריסון אינם חוקתיים – *
>
> *הם נוגדים את זכויות האדם של חצי מיליון המתיישבים.  *
>
> *האם נשיא אמריקני כלשהו היה "מרסן" את הבנייה של האפרו-אמריקנים או ההיספנים*
>
> *– יהיו הסיבות הדיפלומטיות אשר יהיו? *
>
> *אנא דחקו בנתניהו לומר "אוהבים אותך טראמפ (באמת), אך בארץ ישראל שלנו *
>
> *מתכננים ובונים בכל השטח, בעיקר מחוץ לגושים. לא מרסנים ולא מקפיאים!" *
>
> *תודה רבה. בכבוד רב **(ציין את שמך המלא ואנא העבר גם הלאה...)*
>
>
>
> *Email addresses of Ministers **כתובות מייל של השרים *
>
> aliberman@knesset.gov.il, oakunis@knesset.gov.il, ggamliel@knesset.gov.il,
> mregev@knesset.gov.il, ysteinitz@knesset.gov.il, ashaked@knesset.gov.il,
> dazulay@knesset.gov.il, aderey@knesset.gov.il, ylitzman@knesset.gov.il,
> Sar@mof.gov.il, ylevin@knesset.gov.il, zelkin@knesset.gov.il,
> uria@knesset.gov.il, yoavg@knesset.gov.il
>
>
> Time to contact the Israeli ministers again! Sunday they will be meeting PM
> Netanyahu!
> Example letter:
> *President Trump has asked Israel if she could 'hold back' on building in
> settlements. *
> *But this negates the human rights of half a million mostly young Israelis
> who live in settlements with their growing families! *
> *Would any American president agree to order all American Jews, or
> Hispanics, or people of color, or Texans, to "hold back on building" homes
> or schools? Of course not. *
> *Ministers, please ask PM Netanyahu to simply explain this to President
> Trump who is sure to understand -- just as we the public understand it
> immediately. *
> *Thank you! (ADD YOUR FULL NAME)*
>
>
>
> *Email addresses are above, between the Hebrew and the English sections of
> this email.*
>
> Please pass on! – and thank you for helping Israel -
>
>  From Mattot Arim, an Israeli NGO
>
>
>
> רוצה להימחק מהרשימה? שלח "הסר" אל mattot.arim@gmail.com
>
> to unsubscribe, please send "unsubscribe" to: mattot.arim@gmail.com
>
>
>
> קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח מייל "צרפו אותי" אל
> mattot.arim@gmail.com
>
> Comments? Or: Want to join our list? Contact mattot.arim@gmail.com
>
> To ensure you continue receiving our emails, please add us to your address
> book or safe list –
>
> or simply reply to one of our emails; write to: mattot.arim@gmail.com
>
>
>
>    English & unsubscribe info -- see below
>
>    רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף
>
>    Can't read the Hebrew? Click Facebook Mattot Arim:
>
>    https://www.facebook.com/MattotArim/photos/a.187516904606035.44667.144458795578513/1411104322247281/?type=3&theater
>
>
>
>    Hispanics, settlers, and growing families  לחזק עד יום א
>
>
>
>    דחוף –אין סיבה "לרסן" את הבנייה היהודית --
>
>    אלא אם כן חלק מיהודה ושומרון מיועד למסירה – וזה לא...
>
>
>
>    בשבוע שעבר -  כולנו הפעלנו לחץ. הלחץ שלנו עבד יפה כנגד הלחץ הערבי – כתוצאה,
>
>    השרים פעלו נמרצות ולכן, הנשיא האמריקני נסוג מהמחוייבות ל"שתי מדינות".
>
>    כעת יש לחזור על ההצלחה:
>
>     ביום א נתניהו נפגש עם שריו, חייבים לפנות לשרים שוב ומייד!
>
>
>
>    הנה מכתב לדוגמה:
>
>    שרים יקרים, הנשיא טראמפ ביקש "ריסון" בבנייה ביהודה ושומרון.
>
>    (חלק מהפרשנים סבורים, שטראמפ אמר את הדברים רק כי נתניהו ביקש זאת ממנו).
>
>    כך או כך, ביום ראשון תיפגשו עם נתניהו.
>
>    למען דור העתיד - אנא לדאוג לתנופת תכנון ובנייה מיידית ביהודה ושומרון!
>
>     מושגים כמו הקפאה וריסון אינם חוקתיים –
>
>    הם נוגדים את זכויות האדם של חצי מיליון המתיישבים.
>
>    האם נשיא אמריקני כלשהו היה "מרסן" את הבנייה של האפרו-אמריקנים או ההיספנים
>
>    – יהיו הסיבות הדיפלומטיות אשר יהיו?
>
>    אנא דחקו בנתניהו לומר "אוהבים אותך טראמפ (באמת), אך בארץ ישראל שלנו
>
>    מתכננים ובונים בכל השטח, בעיקר מחוץ לגושים. לא מרסנים ולא מקפיאים!"
>
>    תודה רבה. בכבוד רב (ציין את שמך המלא ואנא העבר גם הלאה...)
>
>
>
>    Email addresses of Ministers כתובות מייל של השרים
>
>    aliberman@knesset.gov.il, oakunis@knesset.gov.il, ggamliel@knesset.gov.il, mregev@knesset.gov.il, ysteinitz@knesset.gov.il, ashaked@knesset.gov.il, dazulay@knesset.gov.il, aderey@knesset.gov.il, ylitzman@knesset.gov.il, Sar@mof.gov.il, ylevin@knesset.gov.il, zelkin@knesset.gov.il, uria@knesset.gov.il, yoavg@knesset.gov.il
>
>
>
>    Time to contact the Israeli ministers again! Sunday they will be meeting PM Netanyahu!
>    Example letter:
>    President Trump has asked Israel if she could 'hold back' on building in settlements.
>    But this negates the human rights of half a million mostly young Israelis who live in settlements with their growing families!
>    Would any American president agree to order all American Jews, or Hispanics, or people of color, or Texans, to "hold back on building" homes or schools? Of course not.
>    Ministers, please ask PM Netanyahu to simply explain this to President Trump who is sure to understand -- just as we the public understand it immediately.
>    Thank you! (ADD YOUR FULL NAME)
>
>
>    Email addresses are above, between the Hebrew and the English sections of this email.
>
>    Please pass on! – and thank you for helping Israel -
>
>    From Mattot Arim, an Israeli NGO
>
>
>
>    רוצה להימחק מהרשימה? שלח "הסר" אל mattot.arim@gmail.com
>
>    to unsubscribe, please send "unsubscribe" to: mattot.arim@gmail.com
>
>
>
>    קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח מייל "צרפו אותי" אל mattot.arim@gmail.com
>
>    Comments? Or: Want to join our list? Contact mattot.arim@gmail.com
>
>    To ensure you continue receiving our emails, please add us to your address book or safe list –
>
>    or simply reply to one of our emails; write to: mattot.arim@gmail.com
>
>
>
>
>
>
> ---
> הודעת דוא"ל זו נבדקה לאיתור וירוסים על ידי תוכנת האנטי-וירוס של avast.
>
> https://www.avast.com/antivirus
>
>
> no, it's not only netvision addresses.
> for example the following is NOT nevision:
> /From: //mailman@mattotarim.org/
> /Sent: Friday, February 17, 2017 2:53 PM
> To: //mattotarim-owner@mattotarim.org/
> /Subject: Bounce action notification
>
> This is a Mailman mailing list bounce action notice:
>
> List:       MattotArim
>     Member: //john.cohn@mail.tju.edu/
> /    Action: Subscription disabled.
>     Reason: Excessive or fatal bounces.
> /
> and the same was received, for example, for the following – none of
> which are netvision:
> adler18@zahav.net.il <mailto:adler18@zahav.net.il>
> yakov@soon.com <mailto:yakov@soon.com>
> elad.fenigstein@amdocs.com
> ammonaz1234@gmail.com <mailto:ammonaz1234@gmail.com>
> hebronfund@aol.com
> avi842@hotmail.com <mailto:avi842@hotmail.com>
> arieh.licht@weizmann.ac.il
> and many more examples which are NOT netvision.
> it couldn't be at all of a sudden, all the above isp's and domains are
> reporting the addresses as non-existent
> whereas usually we get almost none of none such reports.
> suddenly on one day everybody woke up??
> *From:* Ron Lockard
> *Sent:* Sunday, February 19, 2017 12:58 AM
> *To:* sddym@bezeqint.net
> *Subject:* Re: [CS #155528] list malfunction?? please get back urgent
> - thank you
> Hi,
>
> The issues are being generated by the mail server at netvision.net.il.
> It is declaring the addresses you are sending to as invalid. The
> messages are refused because they are reporting the addresses as
> non-existent. The issue has to be resolved at NetVision if those
> addresses are in fact valid.  There is no way our server can force their
> server to accept a message for a recipient their server states is
> invalid, so our server has no other option than to return the message to
> you as a bounce.
>
> Ron Lockard
> Capalon Communications
> Phone and Web Services to Maximize Your Business
>
>
> On 02/18/2017 02:31 PM, COI-DYM wrote:
> > Sat Feb 18 17:31:08 2017: Request 155528 was acted upon.
> > Transaction: Ticket created by sddym@bezeqint.net
> >         Queue: Capalon
> >       Subject: list malfunction?? please get back urgent - thank you
> >         Owner: Nobody
> >    Requestors: sddym@bezeqint.net
> >        Status: new
> >   Ticket <URL:
> https://wwws.capalon.com/rt/Ticket/Display.html?id=155528 >
> >
> >
> > shalom -- list malfunction??
> > out of the blue we suddenly got many many - perhaps a few hundred -
> messages
> > like the 2 examples below!!!
> > this started right after the message we last sent to the mattot arim
> list
> > which was I think friday early afternoon israel time.
> > has gone on intermittently since - till at least this morning (shabat
> > morning israel time).
> >
> >
> > From: mailman@mattotarim.org
> > Sent: Saturday, February 18, 2017 5:21 AM
> > To: mattotarim-owner@mattotarim.org
> > Subject: Bounce action notification
> >
> > This is a Mailman mailing list bounce action notice:
> >
> > List: MattotArim
> >      Member: ctnc.1@verizon.net
> > Action:     Subscription disabled.
> >      Reason: Excessive or fatal bounces.
> >
> >
> >
> > The triggering bounce notice is attached below.
> >
> > Questions? Contact the Mailman site administrator at
> > mailman@mattotarim.org.
> >
> >
> > -----Original Message-----
> > From: mailman@mattotarim.org
> > Sent: Friday, February 17, 2017 6:13 PM
> > To: mattotarim-owner@mattotarim.org
> > Subject: Bounce action notification
> >
> > This is a Mailman mailing list bounce action notice:
> >
> > List: MattotArim
> >      Member: galili@netvision.net.il
> > Action:     Subscription disabled.
> >      Reason: Excessive or fatal bounces.
> >
> >
> >
> > The triggering bounce notice is attached below.
> >
> > Questions? Contact the Mailman site administrator at
> > mailman@mattotarim.org.
> >
> >
> > ---
> > הודעת דוא"ל זו נבדקה לאיתור וירוסים על ידי תוכנת האנטי-וירוס של avast.
> >
> > https://www.avast.com/antivirus
> >
> >
> >
> > This is the mail system at host lists.capalon.com.
> >
> > I'm sorry to have to inform you that your message could not
> > be delivered to one or more recipients. It's attached below.
> >
> > For further assistance, please send mail to postmaster.
> >
> > If you do so, please include this problem report. You can
> > delete your own text from the attached returned message.
> >
> > The mail system
> >
> > <adizeev@netvision.net.il>: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said:
> 550 5.1.1
> >      unknown or illegal alias: adizeev@netvision.net.il (in reply to
> RCPT TO
> >      command)
> >
> > <deri58@netvision.net.il>: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said:
> 550 5.1.1
> >      unknown or illegal alias: deri58@netvision.net.il (in reply to
> RCPT TO
> >      command)
> >
> > <dodiba@netvision.net.il>: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said:
> 550 5.1.1
> >      unknown or illegal alias: dodiba@netvision.net.il (in reply to
> RCPT TO
> >      command)
> >
> > <eliezer9@netvision.net.il>: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said:
> 550 5.1.1
> >      unknown or illegal alias: eliezer9@netvision.net.il (in reply
> to RCPT TO
> >      command)
> >
> > <galili@netvision.net.il>: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said:
> 550 5.1.1
> >      unknown or illegal alias: galili@netvision.net.il (in reply to
> RCPT TO
> >      command)
> >
> >
> > Reporting-MTA: dns; lists.capalon.com
> > X-Postfix-Queue-ID: 10BBC39C47E
> > X-Postfix-Sender: rfc822; mattotarim-bounces@mattotarim.org
> > Arrival-Date: Fri, 17 Feb 2017 07:53:44 -0500 (EST)
> >
> > Final-Recipient: rfc822; adizeev@netvision.net.il
> > Original-Recipient: rfc822;adizeev@netvision.net.il
> > Action: failed
> > Status: 5.1.1
> > Remote-MTA: dns; mx20.013net.net
> > Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:
> > adizeev@netvision.net.il
> >
> > Final-Recipient: rfc822; deri58@netvision.net.il
> > Original-Recipient: mailto:rfc822%3Bderi58@netvision.net.il
> > Action: failed
> > Status: 5.1.1
> > Remote-MTA: dns; mx20.013net.net
> > Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:
> > deri58@netvision.net.il
> >
> > Final-Recipient: rfc822; dodiba@netvision.net.il
> > Original-Recipient: mailto:rfc822%3Bdodiba@netvision.net.il
> > Action: failed
> > Status: 5.1.1
> > Remote-MTA: dns; mx20.013net.net
> > Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:
> > dodiba@netvision.net.il
> >
> > Final-Recipient: rfc822; eliezer9@netvision.net.il
> > Original-Recipient: rfc822;eliezer9@netvision.net.il
> > Action: failed
> > Status: 5.1.1
> > Remote-MTA: dns; mx20.013net.net
> > Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:
> > eliezer9@netvision.net.il
> >
> > Final-Recipient: rfc822; galili@netvision.net.il
> > Original-Recipient: mailto:rfc822%3Bgalili@netvision.net.il
> > Action: failed
> > Status: 5.1.1
> > Remote-MTA: dns; mx20.013net.net
> > Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:
> > galili@netvision.net.il
> >
> >
> > *English* & unsubscribe info -- *see below*
> >
> > רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף
> >
> > Can't read the Hebrew? Click Facebook Mattot Arim:
> >
> >
> https://www.facebook.com/MattotArim/photos/a.187516904606035.44667.144458795578513/1411104322247281/?type=3&theater
> >
> >
> >
> > *Hispanics, settlers, and growing families* * לחזק עד יום א*
> >
> >
> >
> > *דחוף –אין סיבה "לרסן" את הבנייה היהודית -- *
> >
> > *אלא אם כן חלק מיהודה ושומרון **מיועד למסירה** – **וזה לא...*
> >
> >
> >
> > *בשבוע שעבר -  כולנו הפעלנו לחץ. הלחץ שלנו עבד יפה כנגד הלחץ הערבי –
> > כתוצאה, *
> >
> > *השרים פעלו נמרצות ולכן, הנשיא האמריקני נסוג מהמחוייבות ל"שתי מדינות". *
> >
> > *כעת יש לחזור על ההצלחה:*
> >
> > * ביום א נתניהו נפגש עם שריו, **חייבים לפנות לשרים שוב ומייד**!*
> >
> >
> >
> > *הנה מכתב לדוגמה:*
> >
> > *שרים יקרים, הנשיא טראמפ ביקש "ריסון" בבנייה ביהודה ושומרון. *
> >
> > *(חלק מהפרשנים סבורים, שטראמפ אמר את הדברים רק כי נתניהו ביקש זאת
> ממנו). *
> >
> > *כך או כך, ביום ראשון תיפגשו עם נתניהו. *
> >
> > *למען דור העתיד - אנא לדאוג לתנופת תכנון ובנייה מיידית ביהודה ושומרון!*
> >
> > * מושגים כמו הקפאה וריסון אינם חוקתיים – *
> >
> > *הם נוגדים את זכויות האדם של חצי מיליון המתיישבים. *
> >
> > *האם נשיא אמריקני כלשהו היה "מרסן" את הבנייה של האפרו-אמריקנים או
> ההיספנים*
> >
> > *– יהיו הסיבות הדיפלומטיות אשר יהיו? *
> >
> > *אנא דחקו בנתניהו לומר "אוהבים אותך טראמפ (באמת), אך בארץ ישראל שלנו *
> >
> > *מתכננים ובונים בכל השטח, בעיקר מחוץ לגושים. לא מרסנים ולא מקפיאים!" *
> >
> > *תודה רבה. בכבוד רב **(ציין את שמך המלא ואנא העבר גם הלאה...)*
> >
> >
> >
> > *Email addresses of Ministers **כתובות מייל של השרים *
> >
> > aliberman@knesset.gov.il, oakunis@knesset.gov.il,
> ggamliel@knesset.gov.il,
> > mregev@knesset.gov.il, ysteinitz@knesset.gov.il, ashaked@knesset.gov.il,
> > dazulay@knesset.gov.il, aderey@knesset.gov.il, ylitzman@knesset.gov.il,
> > Sar@mof.gov.il, ylevin@knesset.gov.il, zelkin@knesset.gov.il,
> > uria@knesset.gov.il, yoavg@knesset.gov.il
> >
> >
> > Time to contact the Israeli ministers again! Sunday they will be
> meeting PM
> > Netanyahu!
> > Example letter:
> > *President Trump has asked Israel if she could 'hold back' on
> building in
> > settlements. *
> > *But this negates the human rights of half a million mostly young
> Israelis
> > who live in settlements with their growing families! *
> > *Would any American president agree to order all American Jews, or
> > Hispanics, or people of color, or Texans, to "hold back on building"
> homes
> > or schools? Of course not. *
> > *Ministers, please ask PM Netanyahu to simply explain this to President
> > Trump who is sure to understand -- just as we the public understand it
> > immediately. *
> > *Thank you! (ADD YOUR FULL NAME)*
> >
> >
> >
> > *Email addresses are above, between the Hebrew and the English
> sections of
> > this email.*
> >
> > Please pass on! – and thank you for helping Israel -
> >
> >  From Mattot Arim, an Israeli NGO
> >
> >
> >
> > רוצה להימחק מהרשימה? שלח "הסר" אל mattot.arim@gmail.com
> >
> > to unsubscribe, please send "unsubscribe" to: mattot.arim@gmail.com
> >
> >
> >
> > קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח מייל "צרפו
> אותי" אל
> > mattot.arim@gmail.com
> >
> > Comments? Or: Want to join our list? Contact mattot.arim@gmail.com
> >
> > To ensure you continue receiving our emails, please add us to your
> address
> > book or safe list –
> >
> > or simply reply to one of our emails; write to: mattot.arim@gmail.com
> >
> >
> > *English*& unsubscribe info-- *seebelow*
> >
> > רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף
> >
> > Can't read the Hebrew? Click Facebook Mattot Arim:
> >
> >
> https://www.facebook.com/MattotArim/photos/a.187516904606035.44667.144458795578513/1411104322247281/?type=3&theater
> >
> > **
> >
> > *Hispanics, settlers, and growing families****לחזק עד יום א*
> >
> > *דחוף –אין סיבה "לרסן" את הבנייה היהודית -- *
> >
> > *אלא אם כן חלק מיהודה ושומרון **מיועד למסירה**– **וזה לא...*
> >
> > **
> >
> > *בשבוע שעבר -כולנו הפעלנו לחץ. הלחץ שלנו עבד יפה כנגד הלחץ הערבי –
> > כתוצאה, *
> >
> > *השרים פעלו נמרצות ולכן, הנשיא האמריקני נסוג מהמחוייבות ל"שתי מדינות". *
> >
> > *כעת יש לחזור על ההצלחה:*
> >
> > *ביום א נתניהו נפגש עם שריו, **חייבים לפנות לשרים שוב ומייד**!*
> >
> > **
> >
> > *הנה מכתב לדוגמה:*
> >
> > *שרים יקרים, הנשיא טראמפ ביקש "ריסון" בבנייה ביהודה ושומרון. *
> >
> > *(חלק מהפרשנים סבורים, שטראמפ אמר את הדברים רק כי נתניהו ביקש זאת
> ממנו). *
> >
> > *כך או כך, ביום ראשון תיפגשו עם נתניהו. *
> >
> > *למען דור העתיד - אנא לדאוג לתנופת תכנון ובנייה מיידית ביהודה ושומרון!*
> >
> > *מושגים כמו הקפאה וריסון אינם חוקתיים – *
> >
> > *הם נוגדים את זכויות האדם של חצי מיליון המתיישבים. *
> >
> > *האם נשיא אמריקני כלשהו היה "מרסן" את הבנייה של האפרו-אמריקנים או
> > ההיספנים*
> >
> > *– יהיו הסיבות הדיפלומטיות אשר יהיו? *
> >
> > *אנא דחקו בנתניהו לומר "אוהבים אותך טראמפ (באמת), אך בארץ ישראל שלנו *
> >
> > *מתכננים ובונים בכל השטח, בעיקר מחוץ לגושים. לא מרסנים ולא מקפיאים!" *
> >
> > *תודה רבה. בכבוד רב **(ציין את שמך המלא ואנא העבר גם הלאה...)*
> >
> > **
> >
> > */_Email addresses of Ministers _/**_כתובות מייל של השרים _*
> >
> > aliberman@knesset.gov.il <mailto:aliberman@knesset.gov.il>,
> > oakunis@knesset.gov.il <mailto:oakunis@knesset.gov.il>,
> > ggamliel@knesset.gov.il <mailto:ggamliel@knesset.gov.il>,
> > mregev@knesset.gov.il <mailto:mregev@knesset.gov.il>,
> > ysteinitz@knesset.gov.il <mailto:ysteinitz@knesset.gov.il>,
> > ashaked@knesset.gov.il <mailto:ashaked@knesset.gov.il>,
> > dazulay@knesset.gov.il <mailto:dazulay@knesset.gov.il>,
> > aderey@knesset.gov.il <mailto:aderey@knesset.gov.il>,
> > ylitzman@knesset.gov.il <mailto:ylitzman@knesset.gov.il>,
> > Sar@mof.gov.il <mailto:Sar@mof.gov.il>, ylevin@knesset.gov.il
> > <mailto:ylevin@knesset.gov.il>, zelkin@knesset.gov.il
> > <mailto:zelkin@knesset.gov.il>, uria@knesset.gov.il
> > <mailto:uria@knesset.gov.il>, yoavg@knesset.gov.il
> > <mailto:yoavg@knesset.gov.il>
> >
> > **
> >
> > Time to contact the Israeli ministers again! Sunday they will be
> > meeting PM Netanyahu!
> > Example letter:
> > *President Trump has asked Israel if she could 'hold back' on building
> > in settlements. *
> > *But this negates the human rights of half a million mostly young
> > Israelis who live in settlements with their growing families! *
> > **
> > *Would any American president agree to order all American Jews, or
> > Hispanics, or people of color, or Texans, to "hold back on building"
> > homes or schools? Of course not. *
> > *Ministers, please ask PM Netanyahu to simply explain this to
> > President Trump who is sure to understand -- just as we the public
> > understand it immediately. *
> > *Thank you! (ADD YOUR FULL NAME)*
> >
> > **
> >
> > *Email addresses are above, between the Hebrew and the English
> > sections of this email.*
> >
> > Please pass on! – and thank you for helping Israel -
> >
> > From Mattot Arim, an Israeli NGO
> >
> > רוצה להימחק מהרשימה? שלח "הסר" אל mattot.arim@gmail.com
> >
> > to unsubscribe, please send "unsubscribe" to: mattot.arim@gmail.com
> >
> > קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח מייל "צרפו
> > אותי" אל mattot.arim@gmail.com
> >
> > Comments? Or: Want to join our list? Contact mattot.arim@gmail.com
> >
> > Toensure you continue receiving our emails, please add us to your
> > address book orsafe list–
> >
> > orsimply reply to one of our emails; write to: mattot.arim@gmail.com
> >
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
> Hi,
>
> The issues are being generated by the mail server at
> netvision.net.il.  It is declaring the addresses you are sending to as
> invalid.  The messages are refused because they are reporting the
> addresses as non-existent.  The issue has to be resolved at NetVision
> if those addresses are in fact valid.  There is no way our server can
> force their server to accept a message for a recipient their server
> states is invalid, so our server has no other option than to return
> the message to you as a bounce.
>
> Ron Lockard
> Capalon Communications
> Phone and Web Services to Maximize Your Business
>
>
> On 02/18/2017 02:31 PM, COI-DYM wrote:
>> Sat Feb 18 17:31:08 2017: Request 155528 was acted upon.
>> Transaction: Ticket created bysddym@bezeqint.net
>>         Queue: Capalon
>>       Subject: list malfunction?? please get back urgent - thank you
>>         Owner: Nobody
>>    mailto:Requestors%3Asddym@bezeqint.net
>>        Status: new
>>   Ticket <URL:https://wwws.capalon.com/rt/Ticket/Display.html?id=155528  >
>>
>>
>> shalom -- list malfunction??
>> out of the blue we suddenly got many many - perhaps a few hundred - messages
>> like the 2 examples below!!!
>> this started right after the message we last sent to the mattot arim list
>> which was I think friday early afternoon israel time.
>> has gone on intermittently since - till at least this morning (shabat
>> morning israel time).
>>
>>
>> mailto:From%3Amailman@mattotarim.org
>> Sent: Saturday, February 18, 2017 5:21 AM
>> To:mattotarim-owner@mattotarim.org
>> Subject: Bounce action notification
>>
>> This is a Mailman mailing list bounce action notice:
>>
>>      List:       MattotArim
>>      mailto:Member%3Actnc.1@verizon.net
>>      Action:     Subscription disabled.
>>      Reason:     Excessive or fatal bounces.
>>
>>
>>
>> The triggering bounce notice is attached below.
>>
>> Questions? Contact the Mailman site administrator at
>> mailman@mattotarim.org.
>>
>>
>> -----Original Message-----
>> mailto:From%3Amailman@mattotarim.org
>> Sent: Friday, February 17, 2017 6:13 PM
>> To:mattotarim-owner@mattotarim.org
>> Subject: Bounce action notification
>>
>> This is a Mailman mailing list bounce action notice:
>>
>>      List:       MattotArim
>>      mailto:Member%3Agalili@netvision.net.il
>>      Action:     Subscription disabled.
>>      Reason:     Excessive or fatal bounces.
>>
>>
>>
>> The triggering bounce notice is attached below.
>>
>> Questions? Contact the Mailman site administrator at
>> mailman@mattotarim.org.
>>
>>
>> ---
>> הודעת דוא"ל זו נבדקה לאיתור וירוסים על ידי תוכנת האנטי-וירוס של avast.
>>
>> https://www.avast.com/antivirus
>>
>>
>>
>> This is the mail system at host lists.capalon.com.
>>
>> I'm sorry to have to inform you that your message could not
>> be delivered to one or more recipients. It's attached below.
>>
>> For further assistance, please send mail to postmaster.
>>
>> If you do so, please include this problem report. You can
>> delete your own text from the attached returned message.
>>
>>                     The mail system
>>
>> mailto:adizeev@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1
>>      unknown or illegal mailto:alias%3Aadizeev@netvision.net.il  (in reply to RCPT TO
>>      command)
>>
>> mailto:deri58@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1
>>      unknown or illegal mailto:alias%3Aderi58@netvision.net.il  (in reply to RCPT TO
>>      command)
>>
>> mailto:dodiba@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1
>>      unknown or illegal mailto:alias%3Adodiba@netvision.net.il  (in reply to RCPT TO
>>      command)
>>
>> mailto:eliezer9@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1
>>      unknown or illegal alias:eliezer9@netvision.net.il  (in reply to RCPT TO
>>      command)
>>
>> mailto:galili@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1
>>      unknown or illegal mailto:alias%3Agalili@netvision.net.il  (in reply to RCPT TO
>>      command)
>>
>>
>> Reporting-MTA: dns; lists.capalon.com
>> X-Postfix-Queue-ID: 10BBC39C47E
>> X-Postfix-Sender: rfc822;mattotarim-bounces@mattotarim.org
>> Arrival-Date: Fri, 17 Feb 2017 07:53:44 -0500 (EST)
>>
>> Final-Recipient: rfc822;adizeev@netvision.net.il
>> Original-Recipient:rfc822;adizeev@netvision.net.il
>> Action: failed
>> Status: 5.1.1
>> Remote-MTA: dns; mx20.013net.net
>> Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:
>>      adizeev@netvision.net.il
>>
>> Final-Recipient: mailto:rfc822%3Bderi58@netvision.net.il
>> Original-Recipient:rfc822;deri58@netvision.net.il
>> Action: failed
>> Status: 5.1.1
>> Remote-MTA: dns; mx20.013net.net
>> Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:
>>      deri58@netvision.net.il
>>
>> Final-Recipient: mailto:rfc822%3Bdodiba@netvision.net.il
>> Original-Recipient:rfc822;dodiba@netvision.net.il
>> Action: failed
>> Status: 5.1.1
>> Remote-MTA: dns; mx20.013net.net
>> Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:
>>      dodiba@netvision.net.il
>>
>> Final-Recipient: rfc822;eliezer9@netvision.net.il
>> Original-Recipient:rfc822;eliezer9@netvision.net.il
>> Action: failed
>> Status: 5.1.1
>> Remote-MTA: dns; mx20.013net.net
>> Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:
>>      eliezer9@netvision.net.il
>>
>> Final-Recipient: mailto:rfc822%3Bgalili@netvision.net.il
>> Original-Recipient:rfc822;galili@netvision.net.il
>> Action: failed
>> Status: 5.1.1
>> Remote-MTA: dns; mx20.013net.net
>> Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:
>>      galili@netvision.net.il
>>
>>
>> *English* & unsubscribe info -- *see below*
>>
>> רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף
>>
>> Can't read the Hebrew? Click Facebook Mattot Arim:
>>
>> https://www.facebook.com/MattotArim/photos/a.187516904606035.44667.144458795578513/1411104322247281/?type=3&theater
>>
>>
>>
>> *Hispanics, settlers, and growing families* * לחזק עד יום א*
>>
>>
>>
>> *דחוף –אין סיבה "לרסן" את הבנייה היהודית -- *
>>
>> *אלא אם כן חלק מיהודה ושומרון **מיועד למסירה** – **וזה לא...*
>>
>>
>>
>> *בשבוע שעבר -  כולנו הפעלנו לחץ. הלחץ שלנו עבד יפה כנגד הלחץ הערבי –
>> כתוצאה, *
>>
>> *השרים פעלו נמרצות ולכן, הנשיא האמריקני נסוג מהמחוייבות ל"שתי מדינות". *
>>
>> *כעת יש לחזור על ההצלחה:*
>>
>> * ביום א נתניהו נפגש עם שריו, **חייבים לפנות לשרים שוב ומייד**!*
>>
>>
>>
>> *הנה מכתב לדוגמה:*
>>
>> *שרים יקרים, הנשיא טראמפ ביקש "ריסון" בבנייה ביהודה ושומרון. *
>>
>> *(חלק מהפרשנים סבורים, שטראמפ אמר את הדברים רק כי נתניהו ביקש זאת ממנו). *
>>
>> *כך או כך, ביום ראשון תיפגשו עם נתניהו. *
>>
>> *למען דור העתיד - אנא לדאוג לתנופת תכנון ובנייה מיידית ביהודה ושומרון!*
>>
>> * מושגים כמו הקפאה וריסון אינם חוקתיים – *
>>
>> *הם נוגדים את זכויות האדם של חצי מיליון המתיישבים.  *
>>
>> *האם נשיא אמריקני כלשהו היה "מרסן" את הבנייה של האפרו-אמריקנים או ההיספנים*
>>
>> *– יהיו הסיבות הדיפלומטיות אשר יהיו? *
>>
>> *אנא דחקו בנתניהו לומר "אוהבים אותך טראמפ (באמת), אך בארץ ישראל שלנו *
>>
>> *מתכננים ובונים בכל השטח, בעיקר מחוץ לגושים. לא מרסנים ולא מקפיאים!" *
>>
>> *תודה רבה. בכבוד רב **(ציין את שמך המלא ואנא העבר גם הלאה...)*
>>
>>
>>
>> *Email addresses of Ministers **כתובות מייל של השרים *
>>
>> aliberman@knesset.gov.il,oakunis@knesset.gov.il,ggamliel@knesset.gov.il,
>> mregev@knesset.gov.il,ysteinitz@knesset.gov.il,ashaked@knesset.gov.il,
>> dazulay@knesset.gov.il,aderey@knesset.gov.il,ylitzman@knesset.gov.il,
>> Sar@mof.gov.il,ylevin@knesset.gov.il,zelkin@knesset.gov.il,
>> uria@knesset.gov.il,yoavg@knesset.gov.il
>>
>>
>> Time to contact the Israeli ministers again! Sunday they will be meeting PM
>> Netanyahu!
>> Example letter:
>> *President Trump has asked Israel if she could 'hold back' on building in
>> settlements. *
>> *But this negates the human rights of half a million mostly young Israelis
>> who live in settlements with their growing families! *
>> *Would any American president agree to order all American Jews, or
>> Hispanics, or people of color, or Texans, to "hold back on building" homes
>> or schools? Of course not. *
>> *Ministers, please ask PM Netanyahu to simply explain this to President
>> Trump who is sure to understand -- just as we the public understand it
>> immediately. *
>> *Thank you! (ADD YOUR FULL NAME)*
>>
>>
>>
>> *Email addresses are above, between the Hebrew and the English sections of
>> this email.*
>>
>> Please pass on! – and thank you for helping Israel -
>>
>>  From Mattot Arim, an Israeli NGO
>>
>>
>>
>> רוצה להימחק מהרשימה? שלח "הסר" אלmattot.arim@gmail.com
>>
>> to unsubscribe, please send "unsubscribe" mailto:to%3Amattot.arim@gmail.com
>>
>>
>>
>> קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח מייל "צרפו אותי" אל
>> mattot.arim@gmail.com
>>
>> Comments? Or: Want to join our list? Contactmattot.arim@gmail.com
>>
>> To ensure you continue receiving our emails, please add us to your address
>> book or safe list –
>>
>> or simply reply to one of our emails; write mailto:to%3Amattot.arim@gmail.com
>>
>>
>> *English*& unsubscribe info-- *seebelow*
>>
>> רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף
>>
>> Can't read the Hebrew? Click Facebook Mattot Arim:
>>
>> https://www.facebook.com/MattotArim/photos/a.187516904606035.44667.144458795578513/1411104322247281/?type=3&theater
>>
>> **
>>
>> *Hispanics, settlers, and growing families****לחזק עד יום א*
>>
>> *דחוף –אין סיבה "לרסן" את הבנייה היהודית -- *
>>
>> *אלא אם כן חלק מיהודה ושומרון **מיועד למסירה**– **וזה לא...*
>>
>> **
>>
>> *בשבוע שעבר -כולנו הפעלנו לחץ. הלחץ שלנו עבד יפה כנגד הלחץ הערבי –
>> כתוצאה, *
>>
>> *השרים פעלו נמרצות ולכן, הנשיא האמריקני נסוג מהמחוייבות ל"שתי מדינות". *
>>
>> *כעת יש לחזור על ההצלחה:*
>>
>> *ביום א נתניהו נפגש עם שריו, **חייבים לפנות לשרים שוב ומייד**!*
>>
>> **
>>
>> *הנה מכתב לדוגמה:*
>>
>> *שרים יקרים, הנשיא טראמפ ביקש "ריסון" בבנייה ביהודה ושומרון. *
>>
>> *(חלק מהפרשנים סבורים, שטראמפ אמר את הדברים רק כי נתניהו ביקש זאת
>> ממנו). *
>>
>> *כך או כך, ביום ראשון תיפגשו עם נתניהו. *
>>
>> *למען דור העתיד - אנא לדאוג לתנופת תכנון ובנייה מיידית ביהודה ושומרון!*
>>
>> *מושגים כמו הקפאה וריסון אינם חוקתיים – *
>>
>> *הם נוגדים את זכויות האדם של חצי מיליון המתיישבים. *
>>
>> *האם נשיא אמריקני כלשהו היה "מרסן" את הבנייה של האפרו-אמריקנים או
>> ההיספנים*
>>
>> *– יהיו הסיבות הדיפלומטיות אשר יהיו? *
>>
>> *אנא דחקו בנתניהו לומר "אוהבים אותך טראמפ (באמת), אך בארץ ישראל שלנו *
>>
>> *מתכננים ובונים בכל השטח, בעיקר מחוץ לגושים. לא מרסנים ולא מקפיאים!" *
>>
>> *תודה רבה. בכבוד רב **(ציין את שמך המלא ואנא העבר גם הלאה...)*
>>
>> **
>>
>> */_Email addresses of Ministers _/**_כתובות מייל של השרים _*
>>
>> aliberman@knesset.gov.il, oakunis@knesset.gov.il,
>> ggamliel@knesset.gov.il, mregev@knesset.gov.il,
>> ysteinitz@knesset.gov.il, ashaked@knesset.gov.il,
>> dazulay@knesset.gov.il, aderey@knesset.gov.il,
>> ylitzman@knesset.gov.il, Sar@mof.gov.il, ylevin@knesset.gov.il,
>> zelkin@knesset.gov.il, uria@knesset.gov.il, yoavg@knesset.gov.il
>>
>> **
>>
>> Time to contact the Israeli ministers again! Sunday they will be
>> meeting PM Netanyahu!
>> Example letter:
>> *President Trump has asked Israel if she could 'hold back' on
>> building in settlements. *
>> *But this negates the human rights of half a million mostly young
>> Israelis who live in settlements with their growing families! *
>> **
>> *Would any American president agree to order all American Jews, or
>> Hispanics, or people of color, or Texans, to "hold back on building"
>> homes or schools? Of course not. *
>> *Ministers, please ask PM Netanyahu to simply explain this to
>> President Trump who is sure to understand -- just as we the public
>> understand it immediately. *
>> *Thank you! (ADD YOUR FULL NAME)*
>>
>> **
>>
>> *Email addresses are above, between the Hebrew and the English
>> sections of this email.*
>>
>> Please pass on! – and thank you for helping Israel -
>>
>> From Mattot Arim, an Israeli NGO
>>
>> רוצה להימחק מהרשימה? שלח "הסר" אל mattot.arim@gmail.com
>>
>> to unsubscribe, please send "unsubscribe" to: mattot.arim@gmail.com
>>
>> קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח מייל "צרפו
>> אותי" אל mattot.arim@gmail.com
>>
>> Comments? Or: Want to join our list? Contact mattot.arim@gmail.com
>>
>> Toensure you continue receiving our emails, please add us to your
>> address book orsafe list–
>>
>> orsimply reply to one of our emails; write to: mattot.arim@gmail.com
>>
>
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
> Avast logo
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>
>
>
> הודעת דוא"ל זו נבדקה לאיתור וירוסים על ידי תוכנת האנטי-וירוס של avast.
> www.avast.com
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>
>
>
>Each bounce will state in it what the cause/reason was.  For all the Netvision bounces you provided the details, their server responded that they were invalid addresses.  I have not checked each of the addresses below, but for these that I have checked, here was the response from the recipient server

john.cohn@mail.tju.edu
status=bounced (Host or domain name not found. Name service error for name=mail.tju.edu type=AAAA: Host found but no data record of requested type)

The domain mail.tju.edu is not presently even valid, so the email address can't be either.  There is no resolution for the domain name, nor is there a mail exchange (MX) record available to identify where to deliver the mail.  I just checked it manually, and this response is completely correct.  The school has most likely restructured their email system and appears to no longer be using the "mail" subdomain, from what it appears.
arieh.licht@weizmann.ac.il
status=bounced (host sentinel2-in.weizmann.ac.il[132.76.60.32] said: 550 #5.1.0 Address rejected. (in reply to RCPT TO command))

Address rejected says their server won't take mail for that address.  They don't give a specific reason, but they have explicitly rejected (with a permanent failure code, anything in the 5xx range) mail addressed to that address.  It is a permanent failure that must result in a bounced message due to mail handling requirements.


yakov@soon.com
status=bounced (host mx.zohomail.com[204.141.32.121] said: 550 5.1.1 mailto:yakov@soon.com User unknown (in reply to RCPT TO command))

If their server doesn't know the email address as represented by the "User unknown" response, it means it is an invalid address.


elad.fenigstein@amdocs.com
status=bounced (host mx3.amdocs.com[193.43.244.136] said: 550 #5.1.0 Address rejected. (in reply to RCPT TO command))


hebronfund@aol.com
status=bounced (host mailin-04.mx.aol.com[152.163.0.68] said: 550 5.1.1 mailto:hebronfund@aol.com: Recipient address rejected: aol.com (in reply to RCPT TO command))

Another rejected address.If addresses are invalid or rejected with a permanent failure code, there's nothing we can do about delivering to them.  They will bounce since they are undeliverable.

Sorry, I don't know why they have all come at once, but every one I've checked so far is a legitimate bounce of a bad email address in one way or another.   It means your list needs some cleaning though.

Ron Lockard Capalon Communications Phone and Web Services to Maximize Your Business  
On 02/19/2017 07:38 AM, COI-DYM wrote:
<URL: https://wwws.capalon.com/rt/Ticket/Display.html?id=155528 >  no, it's not only netvision addresses.  for example the following is NOT nevision:  From: mailman@mattotarim.org Sent: Friday, February 17, 2017 2:53 PM To: mattotarim-owner@mattotarim.org Subject: Bounce action notification  This is a Mailman mailing list bounce action notice:    List:    MattotArim   Member:   john.cohn@mail.tju.edu   Action:   Subscription disabled.   Reason:   Excessive or fatal bounces.   and the same was received, for example, for the following – none of which are netvision:  adler18@zahav.net.il   yakov@soon.com  elad.fenigstein@amdocs.com  ammonaz1234@gmail.com  hebronfund@aol.com  avi842@hotmail.com   arieh.licht@weizmann.ac.il  and many more examples which are NOT netvision.  it couldn't be at all of a sudden, all the above isp's and domains are reporting the addresses as non-existent whereas usually we get almost none of none such reports. suddenly on one day everybody woke up??   From: Ron Lockard Sent: Sunday, February 19, 2017 12:58 AM To: sddym@bezeqint.net Subject: Re: [CS #155528] list malfunction?? please get back urgent - thank you  Hi,  The issues are being generated by the mail server at netvision.net.il. It is declaring the addresses you are sending to as invalid. The messages are refused because they are reporting the addresses as non-existent. The issue has to be resolved at NetVision if those addresses are in fact valid. There is no way our server can force their server to accept a message for a recipient their server states is invalid, so our server has no other option than to return the message to you as a bounce.  Ron Lockard Capalon Communications Phone and Web Services to Maximize Your Business   On 02/18/2017 02:31 PM, COI-DYM wrote: 
Sat Feb 18 17:31:08 2017: Request 155528 was acted upon. Transaction: Ticket created by sddym@bezeqint.net     Queue: Capalon    Subject: list malfunction?? please get back urgent - thank you     Owner: Nobody   Requestors: sddym@bezeqint.net     Status: new  Ticket <URL: https://wwws.capalon.com/rt/Ticket/Display.html?id=155528 >   shalom -- list malfunction?? out of the blue we suddenly got many many - perhaps a few hundred - messages like the 2 examples below!!! this started right after the message we last sent to the mattot arim list which was I think friday early afternoon israel time. has gone on intermittently since - till at least this morning (shabat morning israel time).   From: mailman@mattotarim.org Sent: Saturday, February 18, 2017 5:21 AM To: mattotarim-owner@mattotarim.org Subject: Bounce action notification  This is a Mailman mailing list bounce action notice:     List:    MattotArim    Member:   ctnc.1@verizon.net    Action:   Subscription disabled.    Reason:   Excessive or fatal bounces.    The triggering bounce notice is attached below.  Questions? Contact the Mailman site administrator at mailman@mattotarim.org.   -----Original Message----- From: mailman@mattotarim.org Sent: Friday, February 17, 2017 6:13 PM To: mattotarim-owner@mattotarim.org Subject: Bounce action notification  This is a Mailman mailing list bounce action notice:     List:    MattotArim    Member:   galili@netvision.net.il    Action:   Subscription disabled.    Reason:   Excessive or fatal bounces.    The triggering bounce notice is attached below.  Questions? Contact the Mailman site administrator at mailman@mattotarim.org.   --- הודעת דוא"ל זו נבדקה לאיתור וירוסים על ידי תוכנת האנטי-וירוס של avast.  https://www.avast.com/antivirus    This is the mail system at host lists.capalon.com.  I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below.  For further assistance, please send mail to postmaster.  If you do so, please include this problem report. You can delete your own text from the attached returned message.            The mail system  mailto:adizeev@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1    unknown or illegal alias: adizeev@netvision.net.il (in reply to RCPT TO    command)  mailto:deri58@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1    unknown or illegal alias: deri58@netvision.net.il (in reply to RCPT TO    command)  mailto:dodiba@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1    unknown or illegal alias: dodiba@netvision.net.il (in reply to RCPT TO    command)  mailto:eliezer9@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1    unknown or illegal alias: eliezer9@netvision.net.il (in reply to RCPT TO    command)  mailto:galili@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1    unknown or illegal alias: galili@netvision.net.il (in reply to RCPT TO    command)   Reporting-MTA: dns; lists.capalon.com X-Postfix-Queue-ID: 10BBC39C47E X-Postfix-Sender: rfc822; mattotarim-bounces@mattotarim.org Arrival-Date: Fri, 17 Feb 2017 07:53:44 -0500 (EST)  Final-Recipient: rfc822; adizeev@netvision.net.il Original-Recipient: rfc822;adizeev@netvision.net.il Action: failed Status: 5.1.1 Remote-MTA: dns; mx20.013net.net Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:    adizeev@netvision.net.il  Final-Recipient: rfc822; deri58@netvision.net.il Original-Recipient: rfc822;deri58@netvision.net.il Action: failed Status: 5.1.1 Remote-MTA: dns; mx20.013net.net Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:    deri58@netvision.net.il  Final-Recipient: rfc822; dodiba@netvision.net.il Original-Recipient: rfc822;dodiba@netvision.net.il Action: failed Status: 5.1.1 Remote-MTA: dns; mx20.013net.net Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:    dodiba@netvision.net.il  Final-Recipient: rfc822; eliezer9@netvision.net.il Original-Recipient: rfc822;eliezer9@netvision.net.il Action: failed Status: 5.1.1 Remote-MTA: dns; mx20.013net.net Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:    eliezer9@netvision.net.il  Final-Recipient: rfc822; galili@netvision.net.il Original-Recipient: rfc822;galili@netvision.net.il Action: failed Status: 5.1.1 Remote-MTA: dns; mx20.013net.net Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:    galili@netvision.net.il   *English* & unsubscribe info -- *see below*  רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף  Can't read the Hebrew? Click Facebook Mattot Arim:  https://www.facebook.com/MattotArim/photos/a.187516904606035.44667.144458795578513/1411104322247281/?type=3&theater    *Hispanics, settlers, and growing families* * לחזק עד יום א*    *דחוף –אין סיבה "לרסן" את הבנייה היהודית -- *  *אלא אם כן חלק מיהודה ושומרון **מיועד למסירה** – **וזה לא...*    *בשבוע שעבר - כולנו הפעלנו לחץ. הלחץ שלנו עבד יפה כנגד הלחץ הערבי – כתוצאה, *  *השרים פעלו נמרצות ולכן, הנשיא האמריקני נסוג מהמחוייבות ל"שתי מדינות". *  *כעת יש לחזור על ההצלחה:*  * ביום א נתניהו נפגש עם שריו, **חייבים לפנות לשרים שוב ומייד**!*    *הנה מכתב לדוגמה:*  *שרים יקרים, הנשיא טראמפ ביקש "ריסון" בבנייה ביהודה ושומרון. *  *(חלק מהפרשנים סבורים, שטראמפ אמר את הדברים רק כי נתניהו ביקש זאת ממנו). *  *כך או כך, ביום ראשון תיפגשו עם נתניהו. *  *למען דור העתיד - אנא לדאוג לתנופת תכנון ובנייה מיידית ביהודה ושומרון!*  * מושגים כמו הקפאה וריסון אינם חוקתיים – *  *הם נוגדים את זכויות האדם של חצי מיליון המתיישבים. *  *האם נשיא אמריקני כלשהו היה "מרסן" את הבנייה של האפרו-אמריקנים או ההיספנים*  *– יהיו הסיבות הדיפלומטיות אשר יהיו? *  *אנא דחקו בנתניהו לומר "אוהבים אותך טראמפ (באמת), אך בארץ ישראל שלנו *  *מתכננים ובונים בכל השטח, בעיקר מחוץ לגושים. לא מרסנים ולא מקפיאים!" *  *תודה רבה. בכבוד רב **(ציין את שמך המלא ואנא העבר גם הלאה...)*    *Email addresses of Ministers **כתובות מייל של השרים *  aliberman@knesset.gov.il, oakunis@knesset.gov.il, ggamliel@knesset.gov.il, mregev@knesset.gov.il, ysteinitz@knesset.gov.il, ashaked@knesset.gov.il, dazulay@knesset.gov.il, aderey@knesset.gov.il, ylitzman@knesset.gov.il, Sar@mof.gov.il, ylevin@knesset.gov.il, zelkin@knesset.gov.il, uria@knesset.gov.il, yoavg@knesset.gov.il   Time to contact the Israeli ministers again! Sunday they will be meeting PM Netanyahu! Example letter: *President Trump has asked Israel if she could 'hold back' on building in settlements. * *But this negates the human rights of half a million mostly young Israelis who live in settlements with their growing families! * *Would any American president agree to order all American Jews, or Hispanics, or people of color, or Texans, to "hold back on building" homes or schools? Of course not. * *Ministers, please ask PM Netanyahu to simply explain this to President Trump who is sure to understand -- just as we the public understand it immediately. * *Thank you! (ADD YOUR FULL NAME)*    *Email addresses are above, between the Hebrew and the English sections of this email.*  Please pass on! – and thank you for helping Israel -   From Mattot Arim, an Israeli NGO    רוצה להימחק מהרשימה? שלח "הסר" אל mattot.arim@gmail.com  to unsubscribe, please send "unsubscribe" to: mattot.arim@gmail.com    קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח מייל "צרפו אותי" אל mattot.arim@gmail.com  Comments? Or: Want to join our list? Contact mattot.arim@gmail.com  To ensure you continue receiving our emails, please add us to your address book or safe list –  or simply reply to one of our emails; write to: mattot.arim@gmail.com   *English*& unsubscribe info-- *seebelow*  רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף  Can't read the Hebrew? Click Facebook Mattot Arim:  https://www.facebook.com/MattotArim/photos/a.187516904606035.44667.144458795578513/1411104322247281/?type=3&theater  **  *Hispanics, settlers, and growing families****לחזק עד יום א*  *דחוף –אין סיבה "לרסן" את הבנייה היהודית -- *  *אלא אם כן חלק מיהודה ושומרון **מיועד למסירה**– **וזה לא...*  **  *בשבוע שעבר -כולנו הפעלנו לחץ. הלחץ שלנו עבד יפה כנגד הלחץ הערבי – כתוצאה, *  *השרים פעלו נמרצות ולכן, הנשיא האמריקני נסוג מהמחוייבות ל"שתי מדינות". *  *כעת יש לחזור על ההצלחה:*  *ביום א נתניהו נפגש עם שריו, **חייבים לפנות לשרים שוב ומייד**!*  **  *הנה מכתב לדוגמה:*  *שרים יקרים, הנשיא טראמפ ביקש "ריסון" בבנייה ביהודה ושומרון. *  *(חלק מהפרשנים סבורים, שטראמפ אמר את הדברים רק כי נתניהו ביקש זאת ממנו). *  *כך או כך, ביום ראשון תיפגשו עם נתניהו. *  *למען דור העתיד - אנא לדאוג לתנופת תכנון ובנייה מיידית ביהודה ושומרון!*  *מושגים כמו הקפאה וריסון אינם חוקתיים – *  *הם נוגדים את זכויות האדם של חצי מיליון המתיישבים. *  *האם נשיא אמריקני כלשהו היה "מרסן" את הבנייה של האפרו-אמריקנים או ההיספנים*  *– יהיו הסיבות הדיפלומטיות אשר יהיו? *  *אנא דחקו בנתניהו לומר "אוהבים אותך טראמפ (באמת), אך בארץ ישראל שלנו *  *מתכננים ובונים בכל השטח, בעיקר מחוץ לגושים. לא מרסנים ולא מקפיאים!" *  *תודה רבה. בכבוד רב **(ציין את שמך המלא ואנא העבר גם הלאה...)*  **  */_Email addresses of Ministers _/**_כתובות מייל של השרים _*  aliberman@knesset.gov.il mailto:aliberman@knesset.gov.il, oakunis@knesset.gov.il mailto:oakunis@knesset.gov.il, ggamliel@knesset.gov.il mailto:ggamliel@knesset.gov.il, mregev@knesset.gov.il mailto:mregev@knesset.gov.il, ysteinitz@knesset.gov.il mailto:ysteinitz@knesset.gov.il, ashaked@knesset.gov.il mailto:ashaked@knesset.gov.il, dazulay@knesset.gov.il mailto:dazulay@knesset.gov.il, aderey@knesset.gov.il mailto:aderey@knesset.gov.il, ylitzman@knesset.gov.il mailto:ylitzman@knesset.gov.il, Sar@mof.gov.il mailto:Sar@mof.gov.il, ylevin@knesset.gov.il mailto:ylevin@knesset.gov.il, zelkin@knesset.gov.il mailto:zelkin@knesset.gov.il, uria@knesset.gov.il mailto:uria@knesset.gov.il, yoavg@knesset.gov.il mailto:yoavg@knesset.gov.il  **  Time to contact the Israeli ministers again! Sunday they will be meeting PM Netanyahu! Example letter: *President Trump has asked Israel if she could 'hold back' on building in settlements. * *But this negates the human rights of half a million mostly young Israelis who live in settlements with their growing families! * ** *Would any American president agree to order all American Jews, or Hispanics, or people of color, or Texans, to "hold back on building" homes or schools? Of course not. * *Ministers, please ask PM Netanyahu to simply explain this to President Trump who is sure to understand -- just as we the public understand it immediately. * *Thank you! (ADD YOUR FULL NAME)*  **  *Email addresses are above, between the Hebrew and the English sections of this email.*  Please pass on! – and thank you for helping Israel -  From Mattot Arim, an Israeli NGO  רוצה להימחק מהרשימה? שלח "הסר" אל mattot.arim@gmail.com  to unsubscribe, please send "unsubscribe" to: mattot.arim@gmail.com  קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח מייל "צרפו אותי" אל mattot.arim@gmail.com  Comments? Or: Want to join our list? Contact mattot.arim@gmail.com  Toensure you continue receiving our emails, please add us to your address book orsafe list–  orsimply reply to one of our emails; write to: mattot.arim@gmail.com  
-------------------------------------------------------------------------------- Hi,  The issues are being generated by the mail server at netvision.net.il. It is declaring the addresses you are sending to as invalid. The messages are refused because they are reporting the addresses as non-existent. The issue has to be resolved at NetVision if those addresses are in fact valid. There is no way our server can force their server to accept a message for a recipient their server states is invalid, so our server has no other option than to return the message to you as a bounce.   Ron Lockard Capalon Communications Phone and Web Services to Maximize Your Business   On 02/18/2017 02:31 PM, COI-DYM wrote:  Sat Feb 18 17:31:08 2017: Request 155528 was acted upon. Transaction: Ticket created by sddym@bezeqint.net     Queue: Capalon    Subject: list malfunction?? please get back urgent - thank you     Owner: Nobody  Requestors: sddym@bezeqint.net    Status: new  Ticket <URL: https://wwws.capalon.com/rt/Ticket/Display.html?id=155528 >   shalom -- list malfunction?? out of the blue we suddenly got many many - perhaps a few hundred - messages like the 2 examples below!!! this started right after the message we last sent to the mattot arim list which was I think friday early afternoon israel time. has gone on intermittently since - till at least this morning (shabat morning israel time).   From: mailman@mattotarim.org Sent: Saturday, February 18, 2017 5:21 AM To: mattotarim-owner@mattotarim.org Subject: Bounce action notification  This is a Mailman mailing list bounce action notice:    List:    MattotArim   Member:   ctnc.1@verizon.net   Action:   Subscription disabled.   Reason:   Excessive or fatal bounces.    The triggering bounce notice is attached below.  Questions? Contact the Mailman site administrator at mailman@mattotarim.org.   -----Original Message----- From: mailman@mattotarim.org Sent: Friday, February 17, 2017 6:13 PM To: mattotarim-owner@mattotarim.org Subject: Bounce action notification  This is a Mailman mailing list bounce action notice:    List:    MattotArim   Member:   galili@netvision.net.il   Action:   Subscription disabled.   Reason:   Excessive or fatal bounces.    The triggering bounce notice is attached below.  Questions? Contact the Mailman site administrator at mailman@mattotarim.org.   --- הודעת דוא"ל זו נבדקה לאיתור וירוסים על ידי תוכנת האנטי-וירוס של avast.  https://www.avast.com/antivirus     This is the mail system at host lists.capalon.com.  I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below.  For further assistance, please send mail to postmaster.  If you do so, please include this problem report. You can delete your own text from the attached returned message.            The mail system  mailto:adizeev@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1   unknown or illegal alias: adizeev@netvision.net.il (in reply to RCPT TO   command)  mailto:deri58@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1   unknown or illegal alias: deri58@netvision.net.il (in reply to RCPT TO   command)  mailto:dodiba@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1   unknown or illegal alias: dodiba@netvision.net.il (in reply to RCPT TO   command)  mailto:eliezer9@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1   unknown or illegal alias: eliezer9@netvision.net.il (in reply to RCPT TO   command)  mailto:galili@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1   unknown or illegal alias: galili@netvision.net.il (in reply to RCPT TO   command)    Reporting-MTA: dns; lists.capalon.com X-Postfix-Queue-ID: 10BBC39C47E X-Postfix-Sender: rfc822; mattotarim-bounces@mattotarim.org Arrival-Date: Fri, 17 Feb 2017 07:53:44 -0500 (EST)  Final-Recipient: rfc822; adizeev@netvision.net.il Original-Recipient: rfc822;adizeev@netvision.net.il Action: failed Status: 5.1.1 Remote-MTA: dns; mx20.013net.net Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:   adizeev@netvision.net.il  Final-Recipient: rfc822; deri58@netvision.net.il Original-Recipient: rfc822;deri58@netvision.net.il Action: failed Status: 5.1.1 Remote-MTA: dns; mx20.013net.net Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:   deri58@netvision.net.il  Final-Recipient: rfc822; dodiba@netvision.net.il Original-Recipient: rfc822;dodiba@netvision.net.il Action: failed Status: 5.1.1 Remote-MTA: dns; mx20.013net.net Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:   dodiba@netvision.net.il  Final-Recipient: rfc822; eliezer9@netvision.net.il Original-Recipient: rfc822;eliezer9@netvision.net.il Action: failed Status: 5.1.1 Remote-MTA: dns; mx20.013net.net Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:   eliezer9@netvision.net.il  Final-Recipient: rfc822; galili@netvision.net.il Original-Recipient: rfc822;galili@netvision.net.il Action: failed Status: 5.1.1 Remote-MTA: dns; mx20.013net.net Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:   galili@netvision.net.il    *English* & unsubscribe info -- *see below*  רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף  Can't read the Hebrew? Click Facebook Mattot Arim:  https://www.facebook.com/MattotArim/photos/a.187516904606035.44667.144458795578513/1411104322247281/?type=3&theater    *Hispanics, settlers, and growing families* * לחזק עד יום א*    *דחוף –אין סיבה "לרסן" את הבנייה היהודית -- *  *אלא אם כן חלק מיהודה ושומרון **מיועד למסירה** – **וזה לא...*    *בשבוע שעבר - כולנו הפעלנו לחץ. הלחץ שלנו עבד יפה כנגד הלחץ הערבי – כתוצאה, *  *השרים פעלו נמרצות ולכן, הנשיא האמריקני נסוג מהמחוייבות ל"שתי מדינות". *  *כעת יש לחזור על ההצלחה:*  * ביום א נתניהו נפגש עם שריו, **חייבים לפנות לשרים שוב ומייד**!*    *הנה מכתב לדוגמה:*  *שרים יקרים, הנשיא טראמפ ביקש "ריסון" בבנייה ביהודה ושומרון. *  *(חלק מהפרשנים סבורים, שטראמפ אמר את הדברים רק כי נתניהו ביקש זאת ממנו). *  *כך או כך, ביום ראשון תיפגשו עם נתניהו. *  *למען דור העתיד - אנא לדאוג לתנופת תכנון ובנייה מיידית ביהודה ושומרון!*  * מושגים כמו הקפאה וריסון אינם חוקתיים – *  *הם נוגדים את זכויות האדם של חצי מיליון המתיישבים. *  *האם נשיא אמריקני כלשהו היה "מרסן" את הבנייה של האפרו-אמריקנים או ההיספנים*  *– יהיו הסיבות הדיפלומטיות אשר יהיו? *  *אנא דחקו בנתניהו לומר "אוהבים אותך טראמפ (באמת), אך בארץ ישראל שלנו *  *מתכננים ובונים בכל השטח, בעיקר מחוץ לגושים. לא מרסנים ולא מקפיאים!" *  *תודה רבה. בכבוד רב **(ציין את שמך המלא ואנא העבר גם הלאה...)*    *Email addresses of Ministers **כתובות מייל של השרים *  aliberman@knesset.gov.il, oakunis@knesset.gov.il, ggamliel@knesset.gov.il, mregev@knesset.gov.il, ysteinitz@knesset.gov.il, ashaked@knesset.gov.il, dazulay@knesset.gov.il, aderey@knesset.gov.il, ylitzman@knesset.gov.il, Sar@mof.gov.il, ylevin@knesset.gov.il, zelkin@knesset.gov.il, uria@knesset.gov.il, yoavg@knesset.gov.il   Time to contact the Israeli ministers again! Sunday they will be meeting PM Netanyahu! Example letter: *President Trump has asked Israel if she could 'hold back' on building in settlements. * *But this negates the human rights of half a million mostly young Israelis who live in settlements with their growing families! * *Would any American president agree to order all American Jews, or Hispanics, or people of color, or Texans, to "hold back on building" homes or schools? Of course not. * *Ministers, please ask PM Netanyahu to simply explain this to President Trump who is sure to understand -- just as we the public understand it immediately. * *Thank you! (ADD YOUR FULL NAME)*    *Email addresses are above, between the Hebrew and the English sections of this email.*  Please pass on! – and thank you for helping Israel -  From Mattot Arim, an Israeli NGO    רוצה להימחק מהרשימה? שלח "הסר" אל mattot.arim@gmail.com  to unsubscribe, please send "unsubscribe" to: mattot.arim@gmail.com    קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח מייל "צרפו אותי" אל mattot.arim@gmail.com  Comments? Or: Want to join our list? Contact mattot.arim@gmail.com  To ensure you continue receiving our emails, please add us to your address book or safe list –  or simply reply to one of our emails; write to: mattot.arim@gmail.com     English & unsubscribe info -- see below   רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף   Can't read the Hebrew? Click Facebook Mattot Arim:   https://www.facebook.com/MattotArim/photos/a.187516904606035.44667.144458795578513/1411104322247281/?type=3&theater     Hispanics, settlers, and growing families לחזק עד יום א     דחוף –אין סיבה "לרסן" את הבנייה היהודית --   אלא אם כן חלק מיהודה ושומרון מיועד למסירה – וזה לא...     בשבוע שעבר - כולנו הפעלנו לחץ. הלחץ שלנו עבד יפה כנגד הלחץ הערבי – כתוצאה,   השרים פעלו נמרצות ולכן, הנשיא האמריקני נסוג מהמחוייבות ל"שתי מדינות".   כעת יש לחזור על ההצלחה:    ביום א נתניהו נפגש עם שריו, חייבים לפנות לשרים שוב ומייד!     הנה מכתב לדוגמה:   שרים יקרים, הנשיא טראמפ ביקש "ריסון" בבנייה ביהודה ושומרון.    (חלק מהפרשנים סבורים, שטראמפ אמר את הדברים רק כי נתניהו ביקש זאת ממנו).   כך או כך, ביום ראשון תיפגשו עם נתניהו.   למען דור העתיד - אנא לדאוג לתנופת תכנון ובנייה מיידית ביהודה ושומרון!    מושגים כמו הקפאה וריסון אינם חוקתיים –   הם נוגדים את זכויות האדם של חצי מיליון המתיישבים.   האם נשיא אמריקני כלשהו היה "מרסן" את הבנייה של האפרו-אמריקנים או ההיספנים   – יהיו הסיבות הדיפלומטיות אשר יהיו?   אנא דחקו בנתניהו לומר "אוהבים אותך טראמפ (באמת), אך בארץ ישראל שלנו   מתכננים ובונים בכל השטח, בעיקר מחוץ לגושים. לא מרסנים ולא מקפיאים!"   תודה רבה. בכבוד רב (ציין את שמך המלא ואנא העבר גם הלאה...)     Email addresses of Ministers כתובות מייל של השרים   aliberman@knesset.gov.il, oakunis@knesset.gov.il, ggamliel@knesset.gov.il, mregev@knesset.gov.il, ysteinitz@knesset.gov.il, ashaked@knesset.gov.il, mailto:תודהרבה.בכבודרב(צייןאתשמךהמלאואנאהעברגםהלאה...)EmailaddressesofMinistersכתובותמיילשלהשריםaliberman@knesset.gov.il,oakunis@knesset.gov.il,ggamliel@knesset.gov.il,mregev@knesset.gov.il,ysteinitz@knesset.gov.il,ashaked@knesset.gov.il,dazulay@k nesset.gov.il,aderey@knesset.gov.il,ylitzman@knesset.gov.il,Sar@mof.gov.il,ylevin@knesset.gov.il,zelkin@knesset.gov.il,uria@knesset.gov.il,yoavg@knesset.gov.ilTimetocontacttheIsraeliministersagain!SundaytheywillbemeetingPMNetanyahu!Exampleletter:PresidentTrumphasaskedIsraelifshecould'holdback'onbuildinginsettlements.ButthisnegatesthehumanrightsofhalfamillionmostlyyoungIsraeliswholiveinsettlementswiththeirgrowingfamilies!WouldanyAmericanpresidentagreetoorderallAmericanJews,orHispanics,orpeopleofcolor,orTexans,tohold back on building" homes or schools? Of course not.  Ministers, please ask PM Netanyahu to simply explain this to President Trump who is sure to understand -- just as we the public understand it immediately.  Thank you! (ADD YOUR FULL NAME)    Email addresses are above, between the Hebrew and the English sections of this email.   Please pass on! – and thank you for helping Israel -   From Mattot Arim, an Israeli NGO     רוצה להימחק מהרשימה? שלח "הסר" אל mattot.arim@gmail.com   to unsubscribe, please send "unsubscribe" to: mattot.arim@gmail.com     קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח מייל "צרפו אותי" אל mattot.arim@gmail.com   Comments? Or: Want to join our list? Contact mattot.arim@gmail.com   To ensure you continue receiving our emails, please add us to your address book or safe list –   or simply reply to one of our emails; write to: mattot.arim@gmail.com       --- הודעת דוא"ל זו נבדקה לאיתור וירוסים על ידי תוכנת האנטי-וירוס של avast.  https://www.avast.com/antivirus 


no, it's not only netvision addresses.
 
for example the following is NOT nevision:
 
From: mailman@mattotarim.org
Sent: Friday, February 17, 2017 2:53 PM
To:
mattotarim-owner@mattotarim.org
Subject: Bounce action notification

This is a Mailman mailing list bounce action notice:

    List:       MattotArim
    Member:    
john.cohn@mail.tju.edu
    Action:     Subscription disabled.
    Reason:     Excessive or fatal bounces.

 
and the same was received, for example, for the following – none of which are netvision:
 
adler18@zahav.net.il
 
 
 
 
 
avi842@hotmail.com
 
 
and many more examples which are NOT netvision.
 
it couldn't be at all of a sudden, all the above isp's and domains are reporting the addresses as non-existent
whereas usually we get almost none of none such reports.
suddenly on one day everybody woke up??
 
 
Sent: Sunday, February 19, 2017 12:58 AM
Subject: Re: [CS #155528] list malfunction?? please get back urgent - thank you
 
Hi,

The issues are being generated by the mail server at netvision.net.il
It is declaring the addresses you are sending to as invalid.  The
messages are refused because they are reporting the addresses as
non-existent.  The issue has to be resolved at NetVision if those
addresses are in fact valid.  There is no way our server can force their
server to accept a message for a recipient their server states is
invalid, so our server has no other option than to return the message to
you as a bounce.

Ron Lockard
Capalon Communications
Phone and Web Services to Maximize Your Business


On 02/18/2017 02:31 PM, COI-DYM wrote:
> Sat Feb 18 17:31:08 2017: Request 155528 was acted upon.
> Transaction: Ticket created by sddym@bezeqint.net
>         Queue: Capalon
>       Subject: list malfunction?? please get back urgent - thank you
>         Owner: Nobody
>    Requestors: sddym@bezeqint.net
>        Status: new
>   Ticket <URL: https://wwws.capalon.com/rt/Ticket/Display.html?id=155528 >
>
>
> shalom -- list malfunction??
> out of the blue we suddenly got many many - perhaps a few hundred - messages
> like the 2 examples below!!!
> this started right after the message we last sent to the mattot arim list
> which was I think friday early afternoon israel time.
> has gone on intermittently since - till at least this morning (shabat
> morning israel time).
>
>
> From: mailman@mattotarim.org
> Sent: Saturday, February 18, 2017 5:21 AM
> To: mattotarim-owner@mattotarim.org
> Subject: Bounce action notification
>
> This is a Mailman mailing list bounce action notice:
>
>      List:       MattotArim
>      Member:     ctnc.1@verizon.net
>      Action:     Subscription disabled.
>      Reason:     Excessive or fatal bounces.
>
>
>
> The triggering bounce notice is attached below.
>
> Questions? Contact the Mailman site administrator at
> mailman@mattotarim.org.
>
>
> -----Original Message-----
> From: mailman@mattotarim.org
> Sent: Friday, February 17, 2017 6:13 PM
> To: mattotarim-owner@mattotarim.org
> Subject: Bounce action notification
>
> This is a Mailman mailing list bounce action notice:
>
>      List:       MattotArim
>      Member:     galili@netvision.net.il
>      Action:     Subscription disabled.
>      Reason:     Excessive or fatal bounces.
>
>
>
> The triggering bounce notice is attached below.
>
> Questions? Contact the Mailman site administrator at
> mailman@mattotarim.org.
>
>
> ---
> הודעת דוא"ל זו נבדקה לאיתור וירוסים על ידי תוכנת האנטי-וירוס של avast.
>
> https://www.avast.com/antivirus
>
>
>
> This is the mail system at host lists.capalon.com.
>
> I'm sorry to have to inform you that your message could not
> be delivered to one or more recipients. It's attached below.
>
> For further assistance, please send mail to postmaster.
>
> If you do so, please include this problem report. You can
> delete your own text from the attached returned message.
>
>                     The mail system
>
> mailto:adizeev@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1
>      unknown or illegal alias: adizeev@netvision.net.il (in reply to RCPT TO
>      command)
>
> mailto:deri58@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1
>      unknown or illegal alias: deri58@netvision.net.il (in reply to RCPT TO
>      command)
>
> mailto:dodiba@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1
>      unknown or illegal alias: dodiba@netvision.net.il (in reply to RCPT TO
>      command)
>
> mailto:eliezer9@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1
>      unknown or illegal alias: eliezer9@netvision.net.il (in reply to RCPT TO
>      command)
>
> mailto:galili@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1
>      unknown or illegal alias: galili@netvision.net.il (in reply to RCPT TO
>      command)
>
>
> Reporting-MTA: dns; lists.capalon.com
> X-Postfix-Queue-ID: 10BBC39C47E
> X-Postfix-Sender: rfc822; mattotarim-bounces@mattotarim.org
> Arrival-Date: Fri, 17 Feb 2017 07:53:44 -0500 (EST)
>
> Final-Recipient: rfc822; adizeev@netvision.net.il
> Original-Recipient: rfc822;adizeev@netvision.net.il
> Action: failed
> Status: 5.1.1
> Remote-MTA: dns; mx20.013net.net
> Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:
>      adizeev@netvision.net.il
>
> Final-Recipient: rfc822; deri58@netvision.net.il
> Original-Recipient: rfc822;deri58@netvision.net.il
> Action: failed
> Status: 5.1.1
> Remote-MTA: dns; mx20.013net.net
> Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:
>      deri58@netvision.net.il
>
> Final-Recipient: rfc822; dodiba@netvision.net.il
> Original-Recipient: rfc822;dodiba@netvision.net.il
> Action: failed
> Status: 5.1.1
> Remote-MTA: dns; mx20.013net.net
> Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:
>      dodiba@netvision.net.il
>
> Final-Recipient: rfc822; eliezer9@netvision.net.il
> Original-Recipient: rfc822;eliezer9@netvision.net.il
> Action: failed
> Status: 5.1.1
> Remote-MTA: dns; mx20.013net.net
> Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:
>      eliezer9@netvision.net.il
>
> Final-Recipient: rfc822; galili@netvision.net.il
> Original-Recipient: rfc822;galili@netvision.net.il
> Action: failed
> Status: 5.1.1
> Remote-MTA: dns; mx20.013net.net
> Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:
>      galili@netvision.net.il
>
>
> *English* & unsubscribe info -- *see below*
>
> רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף
>
> Can't read the Hebrew? Click Facebook Mattot Arim:
>
> https://www.facebook.com/MattotArim/photos/a.187516904606035.44667.144458795578513/1411104322247281/?type=3&theater
>
>
>
> *Hispanics, settlers, and growing families* * לחזק עד יום א*
>
>
>
> *דחוף –אין סיבה "לרסן" את הבנייה היהודית -- *
>
> *אלא אם כן חלק מיהודה ושומרון **מיועד למסירה** – **וזה לא...*
>
>
>
> *בשבוע שעבר -  כולנו הפעלנו לחץ. הלחץ שלנו עבד יפה כנגד הלחץ הערבי –
> כתוצאה, *
>
> *השרים פעלו נמרצות ולכן, הנשיא האמריקני נסוג מהמחוייבות ל"שתי מדינות". *
>
> *כעת יש לחזור על ההצלחה:*
>
> * ביום א נתניהו נפגש עם שריו, **חייבים לפנות לשרים שוב ומייד**!*
>
>
>
> *הנה מכתב לדוגמה:*
>
> *שרים יקרים, הנשיא טראמפ ביקש "ריסון" בבנייה ביהודה ושומרון. *
>
> *(חלק מהפרשנים סבורים, שטראמפ אמר את הדברים רק כי נתניהו ביקש זאת ממנו). *
>
> *כך או כך, ביום ראשון תיפגשו עם נתניהו. *
>
> *למען דור העתיד - אנא לדאוג לתנופת תכנון ובנייה מיידית ביהודה ושומרון!*
>
> * מושגים כמו הקפאה וריסון אינם חוקתיים – *
>
> *הם נוגדים את זכויות האדם של חצי מיליון המתיישבים.  *
>
> *האם נשיא אמריקני כלשהו היה "מרסן" את הבנייה של האפרו-אמריקנים או ההיספנים*
>
> *– יהיו הסיבות הדיפלומטיות אשר יהיו? *
>
> *אנא דחקו בנתניהו לומר "אוהבים אותך טראמפ (באמת), אך בארץ ישראל שלנו *
>
> *מתכננים ובונים בכל השטח, בעיקר מחוץ לגושים. לא מרסנים ולא מקפיאים!" *
>
> *תודה רבה. בכבוד רב **(ציין את שמך המלא ואנא העבר גם הלאה...)*
>
>
>
> *Email addresses of Ministers **כתובות מייל של השרים *
>
> aliberman@knesset.gov.il, oakunis@knesset.gov.il, ggamliel@knesset.gov.il,
> mregev@knesset.gov.il, ysteinitz@knesset.gov.il, ashaked@knesset.gov.il,
> dazulay@knesset.gov.il, aderey@knesset.gov.il, ylitzman@knesset.gov.il,
> Sar@mof.gov.il, ylevin@knesset.gov.il, zelkin@knesset.gov.il,
> uria@knesset.gov.il, yoavg@knesset.gov.il
>
>
> Time to contact the Israeli ministers again! Sunday they will be meeting PM
> Netanyahu!
> Example letter:
> *President Trump has asked Israel if she could 'hold back' on building in
> settlements. *
> *But this negates the human rights of half a million mostly young Israelis
> who live in settlements with their growing families! *
> *Would any American president agree to order all American Jews, or
> Hispanics, or people of color, or Texans, to "hold back on building" homes
> or schools? Of course not. *
> *Ministers, please ask PM Netanyahu to simply explain this to President
> Trump who is sure to understand -- just as we the public understand it
> immediately. *
> *Thank you! (ADD YOUR FULL NAME)*
>
>
>
> *Email addresses are above, between the Hebrew and the English sections of
> this email.*
>
> Please pass on! – and thank you for helping Israel -
>
>  From Mattot Arim, an Israeli NGO
>
>
>
> רוצה להימחק מהרשימה? שלח "הסר" אל mattot.arim@gmail.com
>
> to unsubscribe, please send "unsubscribe" to: mattot.arim@gmail.com
>
>
>
> קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח מייל "צרפו אותי" אל
> mattot.arim@gmail.com
>
> Comments? Or: Want to join our list? Contact mattot.arim@gmail.com
>
> To ensure you continue receiving our emails, please add us to your address
> book or safe list –
>
> or simply reply to one of our emails; write to: mattot.arim@gmail.com
>
>
> *English*& unsubscribe info-- *seebelow*
>
> רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף
>
> Can't read the Hebrew? Click Facebook Mattot Arim:
>
> https://www.facebook.com/MattotArim/photos/a.187516904606035.44667.144458795578513/1411104322247281/?type=3&theater
>
> **
>
> *Hispanics, settlers, and growing families****לחזק עד יום א*
>
> *דחוף –אין סיבה "לרסן" את הבנייה היהודית -- *
>
> *אלא אם כן חלק מיהודה ושומרון **מיועד למסירה**– **וזה לא...*
>
> **
>
> *בשבוע שעבר -כולנו הפעלנו לחץ. הלחץ שלנו עבד יפה כנגד הלחץ הערבי –
> כתוצאה, *
>
> *השרים פעלו נמרצות ולכן, הנשיא האמריקני נסוג מהמחוייבות ל"שתי מדינות". *
>
> *כעת יש לחזור על ההצלחה:*
>
> *ביום א נתניהו נפגש עם שריו, **חייבים לפנות לשרים שוב ומייד**!*
>
> **
>
> *הנה מכתב לדוגמה:*
>
> *שרים יקרים, הנשיא טראמפ ביקש "ריסון" בבנייה ביהודה ושומרון. *
>
> *(חלק מהפרשנים סבורים, שטראמפ אמר את הדברים רק כי נתניהו ביקש זאת ממנו). *
>
> *כך או כך, ביום ראשון תיפגשו עם נתניהו. *
>
> *למען דור העתיד - אנא לדאוג לתנופת תכנון ובנייה מיידית ביהודה ושומרון!*
>
> *מושגים כמו הקפאה וריסון אינם חוקתיים – *
>
> *הם נוגדים את זכויות האדם של חצי מיליון המתיישבים. *
>
> *האם נשיא אמריקני כלשהו היה "מרסן" את הבנייה של האפרו-אמריקנים או
> ההיספנים*
>
> *– יהיו הסיבות הדיפלומטיות אשר יהיו? *
>
> *אנא דחקו בנתניהו לומר "אוהבים אותך טראמפ (באמת), אך בארץ ישראל שלנו *
>
> *מתכננים ובונים בכל השטח, בעיקר מחוץ לגושים. לא מרסנים ולא מקפיאים!" *
>
> *תודה רבה. בכבוד רב **(ציין את שמך המלא ואנא העבר גם הלאה...)*
>
> **
>
> */_Email addresses of Ministers _/**_כתובות מייל של השרים _*
>
> aliberman@knesset.gov.il mailto:aliberman@knesset.gov.il,
> oakunis@knesset.gov.il mailto:oakunis@knesset.gov.il,
> ggamliel@knesset.gov.il mailto:ggamliel@knesset.gov.il,
> mregev@knesset.gov.il mailto:mregev@knesset.gov.il,
> ysteinitz@knesset.gov.il mailto:ysteinitz@knesset.gov.il,
> ashaked@knesset.gov.il mailto:ashaked@knesset.gov.il,
> dazulay@knesset.gov.il mailto:dazulay@knesset.gov.il,
> aderey@knesset.gov.il mailto:aderey@knesset.gov.il,
> ylitzman@knesset.gov.il mailto:ylitzman@knesset.gov.il,
> Sar@mof.gov.il mailto:Sar@mof.gov.il, ylevin@knesset.gov.il
> mailto:ylevin@knesset.gov.il, zelkin@knesset.gov.il
> mailto:zelkin@knesset.gov.il, uria@knesset.gov.il
> mailto:uria@knesset.gov.il, yoavg@knesset.gov.il
> mailto:yoavg@knesset.gov.il
>
> **
>
> Time to contact the Israeli ministers again! Sunday they will be
> meeting PM Netanyahu!
> Example letter:
> *President Trump has asked Israel if she could 'hold back' on building
> in settlements. *
> *But this negates the human rights of half a million mostly young
> Israelis who live in settlements with their growing families! *
> **
> *Would any American president agree to order all American Jews, or
> Hispanics, or people of color, or Texans, to "hold back on building"
> homes or schools? Of course not. *
> *Ministers, please ask PM Netanyahu to simply explain this to
> President Trump who is sure to understand -- just as we the public
> understand it immediately. *
> *Thank you! (ADD YOUR FULL NAME)*
>
> **
>
> *Email addresses are above, between the Hebrew and the English
> sections of this email.*
>
> Please pass on! – and thank you for helping Israel -
>
> From Mattot Arim, an Israeli NGO
>
> רוצה להימחק מהרשימה? שלח "הסר" אל mattot.arim@gmail.com
>
> to unsubscribe, please send "unsubscribe" to: mattot.arim@gmail.com
>
> קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח מייל "צרפו
> אותי" אל mattot.arim@gmail.com
>
> Comments? Or: Want to join our list? Contact mattot.arim@gmail.com
>
> Toensure you continue receiving our emails, please add us to your
> address book orsafe list–
>
> orsimply reply to one of our emails; write to: mattot.arim@gmail.com
>Hi,

The issues are being generated by the mail server at netvision.net.il.  It is declaring the addresses you are sending to as invalid.  The messages are refused because they are reporting the addresses as non-existent.  The issue has to be resolved at NetVision if those addresses are in fact valid.  There is no way our server can force their server to accept a message for a recipient their server states is invalid, so our server has no other option than to return the message to you as a bounce.

Ron Lockard Capalon Communications Phone and Web Services to Maximize Your Business   
On 02/18/2017 02:31 PM, COI-DYM wrote:
Sat Feb 18 17:31:08 2017: Request 155528 was acted upon. Transaction: Ticket created by sddym@bezeqint.net     Queue: Capalon    Subject: list malfunction?? please get back urgent - thank you     Owner: Nobody  Requestors: sddym@bezeqint.net    Status: new  Ticket <URL: https://wwws.capalon.com/rt/Ticket/Display.html?id=155528 >   shalom -- list malfunction?? out of the blue we suddenly got many many - perhaps a few hundred - messages like the 2 examples below!!! this started right after the message we last sent to the mattot arim list which was I think friday early afternoon israel time. has gone on intermittently since - till at least this morning (shabat morning israel time).   From: mailman@mattotarim.org Sent: Saturday, February 18, 2017 5:21 AM To: mattotarim-owner@mattotarim.org Subject: Bounce action notification  This is a Mailman mailing list bounce action notice:    List:    MattotArim   Member:   ctnc.1@verizon.net   Action:   Subscription disabled.   Reason:   Excessive or fatal bounces.    The triggering bounce notice is attached below.  Questions? Contact the Mailman site administrator at mailman@mattotarim.org.   -----Original Message----- From: mailman@mattotarim.org Sent: Friday, February 17, 2017 6:13 PM To: mattotarim-owner@mattotarim.org Subject: Bounce action notification  This is a Mailman mailing list bounce action notice:    List:    MattotArim   Member:   galili@netvision.net.il   Action:   Subscription disabled.   Reason:   Excessive or fatal bounces.    The triggering bounce notice is attached below.  Questions? Contact the Mailman site administrator at mailman@mattotarim.org.   --- הודעת דוא"ל זו נבדקה לאיתור וירוסים על ידי תוכנת האנטי-וירוס של avast.  https://www.avast.com/antivirus  


This is the mail system at host lists.capalon.com.  I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below.  For further assistance, please send mail to postmaster.  If you do so, please include this problem report. You can delete your own text from the attached returned message.            The mail system  mailto:adizeev@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1   unknown or illegal alias: adizeev@netvision.net.il (in reply to RCPT TO   command)  mailto:deri58@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1   unknown or illegal alias: deri58@netvision.net.il (in reply to RCPT TO   command)  mailto:dodiba@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1   unknown or illegal alias: dodiba@netvision.net.il (in reply to RCPT TO   command)  mailto:eliezer9@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1   unknown or illegal alias: eliezer9@netvision.net.il (in reply to RCPT TO   command)  mailto:galili@netvision.net.il: host mx20.013net.net[194.90.9.19] said: 550 5.1.1   unknown or illegal alias: galili@netvision.net.il (in reply to RCPT TO   command) 


Reporting-MTA: dns; lists.capalon.com X-Postfix-Queue-ID: 10BBC39C47E X-Postfix-Sender: rfc822; mattotarim-bounces@mattotarim.org Arrival-Date: Fri, 17 Feb 2017 07:53:44 -0500 (EST)  Final-Recipient: rfc822; adizeev@netvision.net.il Original-Recipient: rfc822;adizeev@netvision.net.il Action: failed Status: 5.1.1 Remote-MTA: dns; mx20.013net.net Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:   adizeev@netvision.net.il  Final-Recipient: rfc822; deri58@netvision.net.il Original-Recipient: rfc822;deri58@netvision.net.il Action: failed Status: 5.1.1 Remote-MTA: dns; mx20.013net.net Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:   deri58@netvision.net.il  Final-Recipient: rfc822; dodiba@netvision.net.il Original-Recipient: rfc822;dodiba@netvision.net.il Action: failed Status: 5.1.1 Remote-MTA: dns; mx20.013net.net Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:   dodiba@netvision.net.il  Final-Recipient: rfc822; eliezer9@netvision.net.il Original-Recipient: rfc822;eliezer9@netvision.net.il Action: failed Status: 5.1.1 Remote-MTA: dns; mx20.013net.net Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:   eliezer9@netvision.net.il  Final-Recipient: rfc822; galili@netvision.net.il Original-Recipient: rfc822;galili@netvision.net.il Action: failed Status: 5.1.1 Remote-MTA: dns; mx20.013net.net Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 unknown or illegal alias:   galili@netvision.net.il 


*English* & unsubscribe info -- *see below*  רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף  Can't read the Hebrew? Click Facebook Mattot Arim:  https://www.facebook.com/MattotArim/photos/a.187516904606035.44667.144458795578513/1411104322247281/?type=3&theater    *Hispanics, settlers, and growing families* * לחזק עד יום א*    *דחוף –אין סיבה "לרסן" את הבנייה היהודית -- *  *אלא אם כן חלק מיהודה ושומרון **מיועד למסירה** – **וזה לא...*    *בשבוע שעבר - כולנו הפעלנו לחץ. הלחץ שלנו עבד יפה כנגד הלחץ הערבי – כתוצאה, *  *השרים פעלו נמרצות ולכן, הנשיא האמריקני נסוג מהמחוייבות ל"שתי מדינות". *  *כעת יש לחזור על ההצלחה:*  * ביום א נתניהו נפגש עם שריו, **חייבים לפנות לשרים שוב ומייד**!*    *הנה מכתב לדוגמה:*  *שרים יקרים, הנשיא טראמפ ביקש "ריסון" בבנייה ביהודה ושומרון. *  *(חלק מהפרשנים סבורים, שטראמפ אמר את הדברים רק כי נתניהו ביקש זאת ממנו). *  *כך או כך, ביום ראשון תיפגשו עם נתניהו. *  *למען דור העתיד - אנא לדאוג לתנופת תכנון ובנייה מיידית ביהודה ושומרון!*  * מושגים כמו הקפאה וריסון אינם חוקתיים – *  *הם נוגדים את זכויות האדם של חצי מיליון המתיישבים. *  *האם נשיא אמריקני כלשהו היה "מרסן" את הבנייה של האפרו-אמריקנים או ההיספנים*  *– יהיו הסיבות הדיפלומטיות אשר יהיו? *  *אנא דחקו בנתניהו לומר "אוהבים אותך טראמפ (באמת), אך בארץ ישראל שלנו *  *מתכננים ובונים בכל השטח, בעיקר מחוץ לגושים. לא מרסנים ולא מקפיאים!" *  *תודה רבה. בכבוד רב **(ציין את שמך המלא ואנא העבר גם הלאה...)*    *Email addresses of Ministers **כתובות מייל של השרים *  aliberman@knesset.gov.il, oakunis@knesset.gov.il, ggamliel@knesset.gov.il, mregev@knesset.gov.il, ysteinitz@knesset.gov.il, ashaked@knesset.gov.il, dazulay@knesset.gov.il, aderey@knesset.gov.il, ylitzman@knesset.gov.il, Sar@mof.gov.il, ylevin@knesset.gov.il, zelkin@knesset.gov.il, uria@knesset.gov.il, yoavg@knesset.gov.il   Time to contact the Israeli ministers again! Sunday they will be meeting PM Netanyahu! Example letter: *President Trump has asked Israel if she could 'hold back' on building in settlements. * *But this negates the human rights of half a million mostly young Israelis who live in settlements with their growing families! * *Would any American president agree to order all American Jews, or Hispanics, or people of color, or Texans, to "hold back on building" homes or schools? Of course not. * *Ministers, please ask PM Netanyahu to simply explain this to President Trump who is sure to understand -- just as we the public understand it immediately. * *Thank you! (ADD YOUR FULL NAME)*    *Email addresses are above, between the Hebrew and the English sections of this email.*  Please pass on! – and thank you for helping Israel -  From Mattot Arim, an Israeli NGO    רוצה להימחק מהרשימה? שלח "הסר" אל mattot.arim@gmail.com  to unsubscribe, please send "unsubscribe" to: mattot.arim@gmail.com    קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח מייל "צרפו אותי" אל mattot.arim@gmail.com  Comments? Or: Want to join our list? Contact mattot.arim@gmail.com  To ensure you continue receiving our emails, please add us to your address book or safe list –  or simply reply to one of our emails; write to: mattot.arim@gmail.com


English & unsubscribe info -- see below

רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף

Can't read the Hebrew? Click Facebook Mattot Arim:

https://www.facebook.com/MattotArim/photos/a.187516904606035.44667.144458795578513/1411104322247281/?type=3&theater

 

Hispanics, settlers, and growing families  לחזק עד יום א

 

דחוף –אין סיבה "לרסן" את הבנייה היהודית --

אלא אם כן חלק מיהודה ושומרון מיועד למסירהוזה לא...

 

בשבוע שעבר -  כולנו הפעלנו לחץ. הלחץ שלנו עבד יפה כנגד הלחץ הערבי – כתוצאה,

השרים פעלו נמרצות ולכן, הנשיא האמריקני נסוג מהמחוייבות ל"שתי מדינות".

כעת יש לחזור על ההצלחה:

 ביום א נתניהו נפגש עם שריו, חייבים לפנות לשרים שוב ומייד!

 

הנה מכתב לדוגמה:

שרים יקרים, הנשיא טראמפ ביקש "ריסון" בבנייה ביהודה ושומרון.

(חלק מהפרשנים סבורים, שטראמפ אמר את הדברים רק כי נתניהו ביקש זאת ממנו).

כך או כך, ביום ראשון תיפגשו עם נתניהו.

למען דור העתיד - אנא לדאוג לתנופת תכנון ובנייה מיידית ביהודה ושומרון!

 מושגים כמו הקפאה וריסון אינם חוקתיים –

הם נוגדים את זכויות האדם של חצי מיליון המתיישבים.  

האם נשיא אמריקני כלשהו היה "מרסן" את הבנייה של האפרו-אמריקנים או ההיספנים

– יהיו הסיבות הדיפלומטיות אשר יהיו?

אנא דחקו בנתניהו לומר "אוהבים אותך טראמפ (באמת), אך בארץ ישראל שלנו

מתכננים ובונים בכל השטח, בעיקר מחוץ לגושים. לא מרסנים ולא מקפיאים!"

תודה רבה. בכבוד רב (ציין את שמך המלא ואנא העבר גם הלאה...)

 

Email addresses of Ministers כתובות מייל של השרים

aliberman@knesset.gov.il, oakunis@knesset.gov.il, ggamliel@knesset.gov.il, mregev@knesset.gov.il, ysteinitz@knesset.gov.il, ashaked@knesset.gov.il, dazulay@knesset.gov.il, aderey@knesset.gov.il, ylitzman@knesset.gov.il, Sar@mof.gov.il, ylevin@knesset.gov.il, zelkin@knesset.gov.il, uria@knesset.gov.il, yoavg@knesset.gov.il

 

Time to contact the Israeli ministers again! Sunday they will be meeting PM Netanyahu!
Example letter:
President Trump has asked Israel if she could 'hold back' on building in settlements.
But this negates the human rights of half a million mostly young Israelis who live in settlements with their growing families!
Would any American president agree to order all American Jews, or Hispanics, or people of color, or Texans, to "hold back on building" homes or schools? Of course not.
Ministers, please ask PM Netanyahu to simply explain this to President Trump who is sure to understand -- just as we the public understand it immediately.
Thank you! (ADD YOUR FULL NAME)

 

Email addresses are above, between the Hebrew and the English sections of this email.

Please pass on! – and thank you for helping Israel -

From Mattot Arim, an Israeli NGO

 

רוצה להימחק מהרשימה? שלח "הסר" אל mattot.arim@gmail.com

to unsubscribe, please send "unsubscribe" to: mattot.arim@gmail.com

 

קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח מייל "צרפו אותי" אל mattot.arim@gmail.com

Comments? Or: Want to join our list? Contact mattot.arim@gmail.com

To ensure you continue receiving our emails, please add us to your address book or safe list

or simply reply to one of our emails; write to: mattot.arim@gmail.com

 

Avast logo

הודעת דוא"ל זו נבדקה לאיתור וירוסים על ידי תוכנת האנטי-וירוס של avast.
www.avast.com